София слуцкая биография


Праведная Софи́я Слуцкая, княжна

Текст утвержден Священным Синодом Русской Православной Церкви

25 декабря 2013 года (журнал № 146)

Ме́сяца ма́рта в 19-деньСвяты́я пра́ведныя Софи́и, княги́ни Слу́цкия

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 8:

Богоблаже́нная честна́я княги́не Софи́е,/ ми́лование ко и́скреннему/ и любо́вь я́же к Бо́гу стяжа́ла еси́,/ сего́ ра́ди благода́ть Бо́жия/ оби́льно на тебе́, ма́ти, пребы́сть.// Те́мже моли́твами твои́ми сохрани́ ве́рою блажа́щия тя.

Мо́щи твоя́ благода́тию Бо́жиею/ слепы́м прозре́ние источа́ют/ и подаю́т исцеле́ние всем, приходя́щим с ве́рою/ и прося́щим посеще́ния твоего́,/ ма́ти досточу́дная Софи́е,/ гра́да Слу́цка похвало́ и всея́ земли́ Белору́сския украше́ние./ Те́мже моли́твами твои́ми// испроси́ нам ве́лию ми́лость.

Блаже́нная Софи́е богому́драя,/ предстоя́щи с небожи́тели Престо́лу Влады́ки и Го́спода,/ непреста́нно мо́лишися о нас/ и хода́тайствуеши о всех, притека́ющих к тебе́ с ве́рою и любо́вию./ Те́мже, я́ко неусы́пну моли́твенницу и те́плую засту́пницу,// тя почита́ем вси, преди́вная.

Блаже́нная Софи́е,/ бога́тно доброде́тельми украси́лася еси́ в жи́зни вре́менней,/ смире́нием, кро́тостию, трудолю́бием и нестяжа́тельностию./ Те́мже, я́ко испо́лнену бы́вшу на земли́/ вели́ких дарова́ний Бо́жиих,// ублажа́ем тя вси, преди́вная.

О блаже́нная пра́ведная Софи́е!/ От ю́ных лет сосу́д избра́нный яви́ тя Госпо́дь,/ стоя́нием в ве́ре правосла́вней,/ терпе́нием, моли́твою, ми́лостынею,/ чистото́ю душе́вною и теле́сною./ Те́мже Небе́сному Царю́ и Влады́це всех угоди́ла еси́,/ Ему́же ны́не моли́ся// дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.

Всяк язы́к да подви́жится/ к благохвале́нию пресла́вныя ма́тере на́шея Софи́и:/ ю́ноши же и де́вы, супру́ги и вдови́цы,/ Христо́ву уго́дницу и пра́ведницу похвала́ми велича́им,/ ре́вностно бо потруди́вшися/ и сла́бость же́нскую отве́ргши,/ ми́лостынею и храмозда́нием/ благоле́пие земли́ Слу́цкия умно́жила есть./ И, пресве́тлым Небе́сным венце́м украси́вшися,/ про́сит у Христа́ Бо́га/ Це́ркви единомы́слие и ми́рови мир,// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас то́йже:

Боле́зни терпя́щи,/ прия́ла еси́ благода́ть/ неду́ги душе́вныя и теле́сныя исцеля́ти,/ ма́ти честна́я Софи́е,/ и ду́хи нечи́стыя моли́твами прогоня́ти,/ всем же скорбя́щим пред Бо́гом предста́тельствовати.// Сего́ ра́ди испроси́ исцеле́ния нам и ве́лия ми́лости.

И ны́не, Богоро́дичен: Царь Небе́сный:

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния три́.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 3):

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией,/ и не прико́снется их му́ка./ Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их./ И е́же от нас ше́ствие – сокруше́ние,/ они́ же суть в ми́ре./ И́бо пред лице́м челове́ческим, а́ще и му́ку прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия испо́лнено./ И вма́ле нака́зани бы́вше, вели́кими благоде́тельствовани бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ я́ и обре́те их досто́йны Себе́./ Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их/ и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я́./ И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют/ и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т./ Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́,/ и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки./ Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину/ и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (главы́ 5 и 6):

Пра́ведницы во ве́ки живу́т, и в Го́споде мзда их,/ и попече́ние их у Вы́шняго./ Сего́ ра́ди прии́мут Ца́рствие благоле́пия/ и вене́ц добро́ты от руки́ Госпо́дни,/ зане́ десни́цею покры́ет я́ и мы́шцею защити́т их./ Прии́мет всеору́жие рве́ние Свое́/ и вооружи́т тварь в месть враго́м./ Облече́тся в броня́ пра́вды/ и возложи́т шлем, суд нелицеме́рен./ Прии́мет щит непобеди́мый, преподо́бие./ Поостри́т же напра́сный гнев во ору́жие;/ спобо́рет же с ним мир на безу́мныя./ По́йдут праволу́чныя стре́лы мо́лниины/ и, я́ко от благокру́гла лу́ка облако́в, на наме́рение полетя́т./ И от каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́т гра́ды,/ вознегоду́ет на них вода́ морска́я,/ ре́ки же потопя́т я́ на́гло./ Сопроти́в ста́нет им дух cи́лы/ и, я́ко ви́хор, разве́ет их,/ и опустоши́т всю зе́млю беззако́ние,/ и злоде́йство преврати́т престо́лы си́льных./ Слы́шите у́бо, ца́рие, и разуме́йте,/ навы́кните, судии́ конце́в земли́./ Внуши́те, держа́щии мно́жества/ и гордя́щиися о наро́дех язы́ков,/ я́ко дана́ есть от Го́спода держа́ва вам/ и си́ла от Вы́шняго.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 4):

Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет./ Ста́рость бо честна́ не многоле́тна,/ ниже́ в числе́ лет исчита́ется./ Седи́на же есть му́дрость челове́ком,/ и во́зраст ста́рости житие́ нескве́рное./ Благоуго́ден Бо́гу быв, возлю́блен бысть,/ и живы́й посреде́ гре́шник преста́влен бысть./ Восхище́н бысть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́,/ или́ лесть прельсти́т ду́шу его́./ Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая,/ и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив./ Сконча́вся вма́ле, испо́лни ле́та до́лга./ Уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́,/ сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия./ Лю́диe же ви́девше и не разуме́вше,/ ниже́ поло́жше в помышле́нии таково́е./ Я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́,/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

На лити́и стихи́ра, глас 8:

Достохва́льная и блаже́нная Софи́е,/ честна́го ко́рене порожде́ние свя́то,/ прему́дрости соиме́нна еси́,/ благи́ми де́лы украси́лася еси́,/ ми́лостынями, чистото́ю и пра́вдою/ сосу́д Свята́го Ду́ха была́ еси́./ И́мже де́йствуеши пресла́вная чудеса́,/ ве́рою приходя́щим к ра́це моще́й твои́х,// и мо́лишися о душа́х на́ших.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас 5: Храм и дверь еси́:

На стихо́вне стихи́ры, глас 1:

Сла́вы отце́в вои́стину возжела́вши,/ ве́ру правосла́вную возлюби́ла еси́,/ те́мже отсту́пльши нечести́вых,/ житие́м твои́м Бо́гу усе́рдно послужи́ла еси́,/ Софи́е богому́драя,/ и ны́не на Небесе́х прие́млеши мзду,// со Христо́м ца́рствующи.

Стих: Честна́ пред Го́сподем// смерть преподо́бных Его́.

В приста́нище Боже́ственное устреми́вшися,/ прешла́ еси́ во́лны мирски́х мяте́жей:/ и души́ своея́ кора́бль, всечестна́я,// невреди́мь от потопле́ния грехо́внаго сохрани́ла еси́.

Стих: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,// Бог Изра́илев.

Ра́ка моще́й твои́х, блаже́нная княги́не Софи́е,/ я́коже сокро́вище честно́е яви́ся,/ ю́же обстоя́ще,/ исцеле́ние неду́гом на́шим// моли́твами твои́ми прие́млем.

Сла́ва, глас 6:

Возсия́ днесь со́лнца светле́йше,/ свяще́нное твое́ торжество́, Софи́е пра́ведная,/ земли́ Слу́цкия похвало́,/ су́щим во тьме ду́ши озаря́ющее,/ мрак же бесо́вский всегда́ отгоня́ющее,// досточу́дная.

И ны́не, Богоро́дичен:

Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная,/ возрасти́вшая нам Плод живота́./ Тебе́ мо́лимся: моли́ся, Влады́чице,/ со святы́ми апо́столы,// поми́ловати ду́ши на́ша.

Тропа́рь, глас 5:

Свята́я пра́ведная ма́ти Софи́е,/ нетле́нием моще́й и чуде́с сия́нием почти́ тя Бог;/ и мы, помина́юще твое́ пра́ведное житие́,/ мо́лим тя испроси́ти/ телесе́м на́шим здра́вие// и душа́м спасе́ние.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Ра́дуйся, две́ре Госпо́дня непроходи́мая:

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь то́йже.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 5:

Му́жески по́двиги воздержа́нием претерпе́вши,/ низложи́ла еси́ многоко́зненнаго/ и, в терпе́нии пожи́вши благоче́стно,/ пра́ведная Софи́е княги́не Слу́цкая,/ ны́не прешла́ еси́ к Бо́гу,/ моля́щися о соверша́ющих свяще́нное твое́ торжество́. Два́жды.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Всенепоро́чная ма́ти, возсия́й ми покая́ния лучу́/ и, разори́вши мрак безме́рных мои́х зол,/ лука́выя отжени́, Де́во, по́мыслы се́рдца моего́.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 2:

Се ра́ка даро́в благода́тных, се исто́чник целе́бный,/ святы́я показа́шася мо́щи,/ те́мже прииди́те, ве́рнии, усе́рдно почерпне́м ны́не:/ боля́щии – исцеле́ния, и и́же во ско́рбех – ра́дости./ Моли́твами блаже́нныя Софи́и Слу́цкия,/ Го́споди, Це́рковь на́шу неруши́му сохрани́.

Сла́ва, и ны́не: Преблагослове́нна еси́:

Велича́ние:

Велича́ем тя,/ свята́я пра́ведная княги́не Софи́е,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Псало́м избра́нный:

Терпя́ потерпе́х Го́спода, и внят ми, и услы́ша моли́тву мою́.

Поста́ви на ка́мени но́зе мои́, и испра́ви стопы́ моя́.

По полиеле́и седа́лен, глас 8:

Предызбра́нная от Бо́га, пра́ведная Софи́е,/ ко приста́нищу жи́зни наставля́ема,/ жития́ бу́рю претекла́ еси́./ И ны́не со А́нгелы песносло́вящи Изба́вителя,/ моли́ непреста́нно о нас,/ я́ко да благода́ть и ми́лость обря́щем у Христа́, Бо́га на́шего. Два́жды.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ра́дуйся, А́нгелом ра́дость ми́ра прие́мшая./ Ра́дуйся, ро́ждшая Творца́ Твоего́ и Го́спода./ Ра́дуйся, сподо́бльшаяся бы́ти Ма́ти Бо́жия.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Ди́вен Бог во святы́х свои́х,// Бог Изра́илев. Стих: В це́рквах благослови́те Бо́га, Го́спода от исто́чник Изра́илевых. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 104.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Возсия́ днесь со́лнца светле́йше,/ свяще́нное твое́ торжество́, Софи́е пра́ведная,/ земли́ Слу́цкия похвало,/ су́щим во тьме ду́ши озаря́ющее,/ мрак же бесо́вский всегда́ отгоня́ющее,// досточу́дная.

Кано́н, глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре:/ Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́,// песнь Бо́гови воспева́юща.

Стра́стными бу́рями всю́ду погружа́ему, и помышле́нии грехо́вными коле́блему,/ ко приста́нищу ти́хому Христо́вых за́поведей, моли́твами твои́ми, пра́ведная Софи́е, мя напра́ви,/ да досто́йно тя воспою́.

Боже́ственными добро́тами просвеще́на, богоблаже́нная Софи́е,/ Сло́ву Преве́чному уневе́стилася еси́, пожи́вши богоуго́дне,/ и Того́ живоно́сным стопа́м после́довала еси́, ве́ру правосла́вную житие́м твои́м утвержда́ющи.

Боже́ственных оте́ц наказа́нию после́довала еси́, сла́вная Софи́е,/ и сих нра́ву чи́сте поревнова́ла еси́, по зако́ну Бо́жию пра́ведно пожи́вши,/ до́брыми де́лы Бо́гу угоди́вши, богому́драя, и и́стинным смире́нием.

Богоро́дичен: Боже́ственную ста́мну и трапе́зу, Хлеб живо́тный поне́сшую,/ неде́ланную ни́ву, го́ру святу́ю, Богоро́дицу Де́ву пе́сньми просла́вим.

Песнь 3

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,// Еди́не Человеколю́бче.

В Небе́сныя черто́ги светоза́рныя всели́вшися,/ исцеле́ния нам ре́ки источа́еши, прему́драя Софи́е, стра́стная тече́ния изсуша́ющи.

Украси́лася еси́ жела́нием кра́йним, жела́ющи Христа́,/ премно́жеством благосе́рдия пло́тию обнища́вшаго,/ и после́довала еси́ живо́тным Его́ словесе́м, жите́йская вся кра́сная возненави́девши.

Позлаще́нне криле́ доброде́тели стяжа́вши,/ на высоту́ Небе́сную возлете́ла еси́, блаже́нная Софи́е, я́ко голуби́ца непоро́чная.

Богоро́дичен: Род челове́ческий спасе́ся, Всенепоро́чная, всесла́вным Рождество́м Твои́м:/ те́мже чтим Тя, и благоче́стно ублажа́ем, Пречи́стая Де́во Богора́дованная.

Седа́лен, глас 4:

Добро́тами боже́ственными преукра́шена/ и нетле́нием святы́х моще́й твои́х от Бо́га просла́влена, пра́ведная Софи́е,/ к Нему́ в нетле́нный черто́г вошла́ еси́,/ иде́же мо́лишися непреста́нно спасти́ся от вся́кия беды́ любо́вию тя почита́ющим.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Чи́стая, Всенепоро́чная и Неискусобра́чная Де́во,/ еди́на Безле́тное Сло́во Бо́жие в ле́то ро́ждшая:/ Того́ со святы́ми и честны́ми апо́столы, му́ченики и проро́ки, и преподо́бными/ моли́ дарова́ти нам очище́ние и ве́лию ми́лость.

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство:/ разуме́х дела́ Твоя́,// и просла́вих Твое́ Божество́.

Све́тлое твое́ торжество́, све́том Ду́ха Бо́жия сия́ющее,/ озаря́ет ду́ши на́ша, ве́рою пою́щих тя, Софи́е пра́ведная.

Чудесы́ боже́ственными уве́рила еси́ неве́дущих Влады́ку Христа́,/ и к позна́нию Того́ обрати́ла еси́ пре́лести тьму оста́вльших.

Да́ры Христу́ принесла́ еси́, моли́твы и труды́ воздержа́ния:/ сего́ ра́ди прия́ла еси́ Небе́сное Ца́рство, Софи́е, и ве́чнующее наслажде́ние.

Богоро́дичен: Смири́вши спаси́ мя, высокому́дрием живу́щаго,/ ро́ждшая Возне́сшаго смири́вшееся естество́ на́ше, Пречи́стая.

Песнь 5

Ирмо́с: У́тренююще вопие́м Ти,/ Го́споди, спаси́ ны:/ Ты бо еси́ Бог наш,// ра́зве Тебе́ ино́го не ве́мы.

Рука́ма твои́ма преподо́бно воздвиза́емыма к Зижди́телю,/ ма́ти Софи́е, вра́жия шата́ния низложи́ла еси́.

Удержа́в ру́ку твою́ десну́ю Вы́шний,/ наста́вил тя есть, ма́ти, к Небе́сному наслажде́нию.

Стезю́ те́сную проше́дши в житии́ твое́м,/ к широте́ приспе́ла еси́ ра́йстей, Софи́е всечестна́я.

Богоро́дичен: И́же Богоро́дицу Тя неве́дущии, Богома́ти,/ Све́та не и́мут ви́дети Ро́ждшагося из Тебе́, Пречи́стая.

Песнь 6

Ирмо́с: Ри́зу мне пода́ждь све́тлу,/ одея́йся све́том я́ко ри́зою,// многоми́лостиве Христе́ Бо́же наш.

Умертви́вши двиза́ния плотска́я, над страстьми́ вельми́ воцари́лася еси́,/ и ны́не, всечи́стая Софи́е, в безстра́стных живе́ши све́тлостех.

О́бразу Спа́сову навы́кла еси́ покланя́тися, сла́вная,/ де́лы и словесы́ твои́ми спаси́тельная Его́ соблюда́ющи уче́ния.

О́блак тя Христо́с показа́, ма́ти Софи́е,/ дождь источа́ющий живо́тный ве́рою притека́ющим к тебе́, пресла́вная.

Богоро́дичен: Красе́н па́че всех челове́к Сын Твой, Пречи́стая, добро́тою Божества́,/ а́ще и плоть бысть нас ра́ди.

Конда́к, глас 4:

Прииди́те, вся ру́сския жены́,/ святу́ю Софи́ю восхва́лим,/ уподо́бившуюся му́дрым де́вам,/ еле́й благода́ти Ду́ха Свята́го стяжа́вшим;/ те́мже умудри́ ю́ Госпо́дь/ подвиза́тися во утвержде́ние святы́я правосла́вныя ве́ры/ и соблюда́ти Це́рковь Его́/ незы́блему от ересе́й и раско́лов,/ сего́ ра́ди благода́рне воспои́м ей:/ ра́дуйся, гра́да Слу́цка и всея́ земли́ на́шея// ра́досте и утвержде́ние.

И́кос:

Струи́ мне сло́ва даждь, Бо́же мой, и исто́чник благочи́ния сотвори́ мой ум,/ и благослови́ язы́к мой, да воспою́ уго́дницу Твою́ Софи́ю богому́друю,/ ю́же венча́л еси́ бла́гостию Твое́ю:/ а́ще бо Сам не да́си ми сло́ва досто́йнаго,/ ка́ко принесу́ дар, ни́щий сый,/ те́мже пода́ждь ми си́лу, испове́дати ея по́двиги,/ кре́пко бо зве́ри мы́сленныя победи́ла есть./ Моли́твами ея́, Спа́се, утверди́ и моя́ помышле́ния.

Песнь 7

Ирмо́с: О́троцы евре́йстии в пещи́/ попра́ша пла́мень дерзнове́нно,/ и на ро́су огнь преложи́ша, вопию́ще:// благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

О добро́те тле́ющей, Софи́е блаже́нная, зде небрегла́ еси́,/ сматря́ющи та́мо су́щая воздая́ния и свет,/ и сла́ву Бо́жию нестаре́ющуюся и красоту́, и Боже́ственное селе́ние.

Ра́зум боголюби́в стяжа́ла еси́, Софи́е,/ и, во пло́ти су́щи, А́нгелом уподо́билася еси́, бдя́щи бо́дренне и любо́вию пою́щи:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Богоро́дичен: Виждь скорбь мою́, Де́во, ю́же ми наведе́ мно́жество зол мои́х,/ и родства́ о́гненнаго исхити́ мя, вопию́щаго:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Песнь 8

Ирмо́с: Богоглаго́ливии о́троцы в пещи́/ со огне́м пла́мень попира́юще, поя́ху:// благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Укра́шена сия́нием чистоты́, и чи́стым житие́м просвеще́на,/ Софи́е Богому́драя, предстои́ши Христу́ Бо́гу на́шему.

Боле́зни разли́чныя врачу́ет челове́ков, и отгоня́ет бесо́вския напа́сти/ те́ло твое́ свято́е, в ра́це пресла́вно храни́мое.

Свяще́нная же́ртва принесла́ся еси́, и приноше́ние све́тлое, пра́ведная княги́не Софи́е,/ я́ко кади́ло благоуха́нное, всех Влады́це Христу́ Бо́гу на́шему.

Богоро́дичен: Без истле́ния Сло́во па́че словесе́ родила́ еси́,/ тле́ния вся́каго нас избавля́ющее:/ сего́ ра́ди Тя, Де́во, ве́рою велича́ем.

Песнь 9

Ирмо́с: Устраши́ся всяк слух/ неизрече́нна Бо́жия снизхожде́ния,/ я́ко Вы́шний во́лею сни́де да́же и до пло́ти,/ от деви́ческаго чре́ва быв челове́к.// Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу ве́рнии велича́ем.

Возжеле́ла еси́ добро́ту мы́сленную Христо́ву, и чи́сто возлюби́ла еси́ Его́./ Где почива́еши? где ли пасе́ши? –/ те́пле вопия́ла еси́, – да почи́ю у Тебе́, и в Твои́х све́тлостех наслажду́ся,/ велича́ющи Твою́ бла́гость.

Ра́зум име́ла еси́ в твое́й души́, и смире́ние, и боже́ственную кро́тость,/ ве́ру несумне́нну, и наде́жду и любо́вь, я́же к Бо́гу,/ всено́щными моли́твами предстоя́вши Ему́,/ и Небе́сными све́тлостьми, блаже́нная Софи́е, озаря́ема и просвеща́ема.

Днесь собра́шася лю́дие/ хвала́ми возвели́чити Го́спода, возвели́чившаго твое́ свято́е торжество́:/ в не́мже помина́й нас, помина́ющих тя,/ предстоя́щи Христу́, пра́ведная Софи́е и всечестна́я.

Богоро́дичен: Пощади́ мя, Бо́же, рожде́йся от Де́вы, егда́ ся́деши суди́ти дела́ моя́,/ и Тоя́ моли́твами пре́зри беззако́ния и грехи́ моя́, я́ко Благ и Многоми́лостив.

Свети́лен:

Кня́зя утаи́вшися студа́, и сего́ в прему́дростнем о́бразе показа́ безу́мна,/ жена́ су́щи душе́ю и те́лом, возсия́ла еси́ я́ко муж ра́зумом и ве́рою,/ ма́ти Софи́е, жен пра́ведных украше́ние.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

День мне возсия́й разу́мнаго весе́лия,/ Ты бо еси́, Чи́стая, свет и живо́т, су́щих во тьме:/ вся бо, а́ще хо́щеши, твори́ти мо́жеши, я́ко су́щи всех Влады́чица.

На хвали́тех стихи́ры, глас 4:

Свяще́нное жили́ще Бо́гу/ воздви́гла еси́, бы́вши храм Свята́го Ду́ха,/ всему́драя, чистото́ю душе́вною,/ и путеводи́ла еси́ ду́ши к Ца́рствию Небе́сному,/ и принесла́ еси́ сия́, я́коже дар Христу́,// о Софи́е пресла́вная.

Отрокови́цы возлюби́ша Неве́стника и Го́спода,/ уче́нию твое́му покаря́ющияся,/ и плотску́ю презре́вше сла́бость,/ усе́рдием благоче́стно стра́сти победи́ша,/ и введо́шася с тобо́ю, о Софи́е,/ в черто́г Небе́сный и Боже́ственный,// всегда́ веселя́щеся.

Ми́лость име́ла еси́ ве́лию к бе́дствующим,/ любо́вь же и́стинную к Бо́гу,/ сего́ ра́ди благода́ть Христо́ва/ в тебе́, ма́ти, почи́ла есть,/ те́мже твои́ми моли́твами// сохрани́ ве́рою блажа́щия тя.

Ра́ка твоя́ честна́я,/ в не́йже почива́еши моща́ми ны́не,/ источа́ет всем исцеле́ние,/ ве́рою притека́ющым к тебе́,/ ма́ти честна́я и досточу́дная. /Те́мже твои́ми моли́твами// спаса́й нас, пою́щих тя.

Сла́ва, глас 8:

О, пресла́внаго чудесе́!/ Усе́рдно себе́ Бо́гу предала́ еси́,/ ни́ву се́рдца твоего́ очи́стивши/ от те́рния душевре́дных страсте́й,/ за́поведи Бо́жия испо́лнила еси́,/ и Творца́ ми́лостынею уми́лостивила еси́,/ сего́ ра́ди сугу́бое воздая́ние/ от Бо́га получи́ла еси́,/ Софи́е, княги́не богоблаже́нная,/ моли́ Христа́ Бо́га// дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен:

Арха́нгела Гаврии́ла глас восприи́мше, рцем:/ ра́дуйся, ма́ти Бо́жия,// я́же Жизнода́вца Христа́ ми́ру ро́ждши.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 4: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,// Бог Изра́илев. Стих: В це́рквах благослови́те Бо́га, Го́спода от исто́чник Изра́илевых. Апо́стол к Гала́том, зача́ло 208. Аллилу́ия, глас 1: Спасе́ние пра́ведных от Го́спода, и Защи́титель их есть во вре́мя ско́рби. Ева́нгелие от Ма́рка, зача́ло 21. Прича́стен: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде:

Моли́тва

О, свята́я пра́ведная ма́ти на́ша, блаже́нная княги́не Софи́е, приими́ ми́лостивно приноше́ние ве́ры, наде́жды и любве́ на́шея и вознеси́ е́ ко Го́споду, и я́коже в земне́м животе́ твое́м была́ еси́ помо́щница и засту́пница всем правосла́вным христиа́ном земли́ твоея́, та́ко и ны́не укрепи́ нас тве́рдо и непоколеби́мо до сме́рти стоя́ти за ве́ру правосла́вную, согре́й сердца́ на́ша любо́вию ко Го́споду и Пречи́стей Его́ Ма́тери. Умоли́ Христа́ Бо́га на́шего, да сохрани́т Це́рковь Свою́ Святу́ю от раско́лов и ересе́й, да утверди́т в ней дух пра́выя ве́ры и благоче́стия, дух ве́дения и любве́, дух ми́ра и ра́дости ве́чныя, да вся ча́да ея́ ду́хом и и́стиною покланя́ются Ему́, да укрепи́т ве́рных в благоче́стии и свя́тости жи́зни, да обрати́т отпа́дших от Правосла́вныя Це́ркве во свята́я не́дра ея́. О свята́я ма́ти, гра́да Слу́цка похвало́ и ра́досте, умоли́ Го́спода, да изба́вит град твой и всю страну́ на́шу от гла́да, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни, от смертоно́сныя я́звы, да низпо́слет прави́телем на́шим усе́рдие, му́дрость и ве́рность, да управля́ют и су́дят по во́ле Его́, да храня́т установле́ния Святы́я Це́ркве. Испроси́ всем с ве́рою притека́ющим к ра́це святы́х моще́й твои́х ми́рное житие́, тишину́, просвеще́ние умо́в и серде́ц, соблюди́ их от ко́зней вра́жиих, от собла́знов ми́ра, во зле лежа́щаго, и от вся́кия ско́рби и ну́жды, обрати́ нас к покая́нию и исправле́нию, да́руй заблу́ждшим и́стины позна́ние, неду́гующим исцеле́ние. Сохрани́ нас благода́тными твои́ми моли́твами от всех враго́в ви́димых и неви́димых и изба́ви от вся́каго зла, да просла́вим во вся дни жи́зни на́шея Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, и твое́ заступле́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

azbyka.ru

Cвятая праведная княгиня София Слуцкая

Освященный Архиерейский собор Русской православной церкви, состоявшийся в феврале 2016 года в Москве, благословил общецерковное почитание святой праведной княгини Софии Слуцкой -   1 апреля.

В 

Жизненный путь

Святая праведная София Слуцкая достойно прошла свой недолгий земной путь, став помощницей и заступницей всем православным христианам. Она родилась 1 мая 1585 года и была единственной дочерью Слуцкого князя Юрия Юрьевича от брака с Барбарою дочерью Николая Кишки. В младенчестве была крещена духовником князей Слуцких иереем Малофеем (Матфеем) Стефановичем, настоятелем Слуцкой Свято-Варвариинской церкви. В младенчестве потеряла родителей: 6 мая 1586 года умер её отец, мать умерла в 1594 году.

Осиротев, София стала богатой наследницей. Ей досталась третья часть родового состояния. Затем, в течении нескольких лет умерли дяди Софии - Александр и Ян-Симеон. Поскольку детей у них не было, то к Софии перешли все остальные владения рода Олельковичей.

Согласно завещанию, София стала также и княгиней Копыльской. Таким образом она стала самой богатой невестой в Речи Посполитой.

Опекунство над ней взяли Ходкевичи, родственники по материнской линии (бабка княжны Софии Юрьевны, мать Барбары, и жена Николая Кишки была урождённой Ходкевич).

Поначалу девочку опекал Юрий Ходкевич, забравший её в Вильну. В Вильно София обращается к православной вере, к святым книгам, подолгу беседует со священниками. �кону, Покров Божией Матери, княжна сохраняла при себе с самого младенчества.

18 октября 1594 года её опекун Юрий Ходкевич, находившийся в денежном долгу у Радзивиллов, с целью избавления от долгов, договорился отдать одиннадцатилетнюю Софью замуж по достижении ею совершеннолетия за Януша Радзивилла, князя Несвижского, сына Виленского воеводы князя Христофора Радзивилла.

Была назначена дата бракосочетания -  6 февраля 1600 года.

Впоследствии, после смерти Юрия Ходкевича в 1595 году, новым опекуном Софии становится �ероним Ходкевич, виленский каштелян. Он так же подтверждает предыдущий договор с Радзивиллами.

Однако, благополучно начавшийся сговор, обещавший его участникам позитивные перспективы, подвергся серьезным испытаниям. Причиной этому послужили притязания Кшыштофа Радзивилла на поселение Копысь, расположенное на Днепре между Оршей и Шкловом. �стория перехода этого поселения от одного владельца к другому сложна и запутанна. Радзивилл в 1596 году сумел отсудить Копысь у Ходкевичей, которые в это время им владели. Это в значительной степени охладило отношения между участниками брачного договора. Конфликт усилился в связи с проблемой долга Ходкевичей Радзивиллам и не желанием последних возместить расходы на содержание и воспитание княжны Софии. Кроме того, Радзивиллы стали распространять слухи, что Ходкевичи управляют имением княжны, не забывая и своих интересов. В ответ Ходкевичи вознамерились расторгнуть брачный договор.

Радзивиллы силой оружия решили склонить Ходкевичей к выполнению принятых обязательств.

Конфликтующие стороны стремились заручиться поддержкой родственников и влиятельных друзей. В окрестностях Вильно стали собираться вооруженные сторонники Радзивиллов. Ходкевичи, со своей стороны, сосредоточили в городе большое число своих вооруженных людей. Вспомнились старые обиды с обеих сторон. Назревала серьезная смута. Ко всему прочему, юная княжна призывает князя Януша Радзивилла к благочестию, не давая согласия на брак. Сохранились свидетельства от 18 февраля 1600 года об её отказе. Княжна указывает о доли родства между нею и Янушем Радзивиллом, о конфессиональной принадлежности князя Януша к протестантизму.  До кровопролития, в которое могло быть вовлечено около 20 000 человек, оставались часы.

София Юрьевна неустанно молила Бога остановить кровопролитие, причиной которого она стала. Перед угрозой войны даже сам король Жыгимонт III отправил послов, призывая к миру.

Все православное духовенство Слуцка пребывало в посте и молитве.  � Господь не попустил бессмысленного кровопролития. В последнее мгновение противники сговорились на том, что Радзивилл, в обмен на согласие княжны, оставляет любые денежные претензии.

�, тогда, княжна София дает согласие на брак с Янушем.

В житиях святой пишется: «Во имя мира приняла Святая подвиг крестоношения в браке».

Януш Радзивилл обратился 20 июля 1600 года к Римскому папе с прошением о разрешении ему заключить брак с княжной Софией Слуцкой, остающейся в православии и поставившей условие, чтобы дети от этого брака были непременно православными.

Бракосочетание княжны Софии Юрьевны с князем Янушем Радзивиллом состоялось 1 октября 1600 года по православному обряду в одном из соборов Бреста. В этот день праздновался Покров Божией Матери. Как благочестивая и законопослушная жена княгиня София записывает в Новогрудском суде на мужа (по своей смерти) все свои земли и состояния.

Трудна была жизнь сироты у Ходкевичей, не легче стала она и в замуже­стве. Во всех печалях своих княжна, а за­тем княгиня София находила утеше­ние только в молитве, в Церкви.

Но пришло горе, затмившее собой все личные скорби: церковная уния с Римом, объявленная в западнорусских землях в 1596 году.

В период заключения унии Слуцк принадлежал княгине Софии. �менно она и стала защитницей православных святынь, охранительницей народа от униатского насилия.

Болея сердцем за попираемую веру своих предков, юная княгиня стала защитницей православных святынь и православного народа. Принадлежащий ей Слуцк она превратила в твердыню православия. В молодой княгине нашли православные значимое нравственное влияние, духовную и материальную поддержку.  Жители города сплотились в Слуцкое Преображенское братство с целью защиты православия. В деятельности братства праведная София принимала самое деятельное участие.

Под кров княгини Софии Юрьевны, собирались сирые, теснимые, гонимые за стойкость в православии единоверцы из различных имений. София вместе с богомольцами, пешком посещала храмы в дни их престольных праздников.

Софья также убедила своего мужа выхлопотать у короля Польши грамоту, которая запрещала принуждать её подданных к унии. Грамота была выдана, что юридически обеспечивала защиту интересов православных. Януш подтвердил эти права Слуцка и после того, как Софья скончалась. «Чтобы церкви, архимандриты, игумены, монастыри и братства в княжестве Слуцком и других владениях на вечные времена неприкосновенно, без всякой перемены были сохраняемы в совершенной свободе своего богослужения… уния в эти церкви не должна вводиться никаким насильственным или измышленным способом…»

Благодаря деятельности княгини Софии, Слуцк еще при жизни этой великой угодницы Божией получил особенное значение в религиозном отношении для всего края, сохранив в чистоте и неприкосновенности православие. Город являлся религиозным и церковно-административным центром, около которого группировались православные Белой Руси.

Кроме юридической защиты православия, княгиня София всегда заботилась о материальном обеспечении монастырей, церквей и причта, щедро жертвовала на храмы. На Мир-горе Язельского прихода, тогда Бобруйского уезда, София на свои средства строит Покровский Храм. Своими руками вышивала тяжелейшие золотканные священнические ризы в дар церквам

В 1604, 1608 годах супруги Радзивилы переносят горе: умирают в младенчестве их сын Николай и дочь Екатерина.

Сама же княгиня София умерла от родов мертворожденной дочери, в возрасте 26 лет, 19 марта 1612 года, в Омелево, недалеко от местечка �гумен (Червень).

Её обширные владения: 7 крепостей и дворцов и около 32 деревень -  перешли к мужу, в род Радзивиллов,

Похоронили её в Замковой Свято-Троицкой церкви Слуцка, рядом с отцом князем Юрием Юрьевичичем.

Смерть супруги глубоко ранила мужа - князя Януша. � после смерти жены князь Януш глубоко уважал традиции, завещанные благочестивой супругой. � действительно, влияние памяти четы Софии и Януша было столь велико, что все Радзивилы, вступая на княжение в Слуцке, обязывались и хранили православие в крае, хотя сами оставались в иноверии.

В 

Канонизация и почитание

Практически сразу после смерти София стала почитаться в народе, как святая. Её мощи оказались нетленными, на гробнице происходили чудеса. В 1848 году крестный ход с мощами святой спас город от холеры.

Православной Церковью святая София - княгиня Слуцкая - канонизирована по Благословению Владыки Пимена в Соборе Белорусских Святых 3 апреля 1984 года. Основанием для включения в Собор и дальнейшей канонизации послужил рапорт Митрополита Минского и Слуцкого Филарета.

В 2012 году Священный Синод Белорусской Православной Церкви призвал своих духов­ных чад к сугубому молитвенному чествова­нию памяти святой праведной Софии княгини Слуцкой в ознаменование 400-летия ее преставления.

Нетленные останки княгини Слуцкой Софии ныне почивают открыто в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска.

Святая София княгиня Слуцкая по праву считается покровительницей благочестивых браков и семьи. Среди народа она всегда почиталась окормительницей женщин, особенно в беременности и родах

Молятся ей об исцелении головных болей, болезней младенцев и прочих недугов. Являет она свою помощь трудящимся на сооружении храмов, дает свое заступление перед властями земными и в прочих трудных жизненных обстоятельствах.

В 

Блаженная мати Софие,

нетлением мощей и чудес сиянием почти тя Бог;

поминающе твое праведное житие,

тя молим испросити/

телесем нашим здравие и душам спасение.

В 

Праведная София, княгиня Слуцкая borisov-spas. com

Праведная София Слуцкая azbyka.ru

Святая праведная София Слуцкая: minds.by

Святая благоверная София княгиня Слуцкая житие Мн. Православная инициатива 2005

В 

 Александр А. Соколовский

borisov-spas.by

София Слуцкая - это... Что такое София Слуцкая?

Праведная София Юрьевна, княгиня Слуцкая, княгиня Радзивилл (1 мая 1585— 19 марта 1612) (белор. Соф'я Слуцкая, польск. Zofia z Olelkowiczów Radziwiłłowa, лит. Sofija Slucka iš Olelkaičių) — последняя княгиня города Слуцка, святая, чтимая белорусской православной церковью.

Даты памяти: 17 июня (4 июня) (Белоруссия), 1 апреля (19 марта по ст.ст.), 3-я неделя по Пятидесятнице (Собор белорусских Святых).

Последняя из рода князей Слуцких и Копыльских, потомков великого князя Ольгерда (по линии киевских князей Олельковичей), владелица Слуцкого княжества, (вассала Великого княжества Литовского с 1326). Родилась 1 мая 1585. Была единственной дочерью Слуцкого князя Юрия Юрьевича от брака с Барбарою дочерью Николая Кишки [1]. Информации о крещении княжны и имена её восприемников не сохранилось. По утверждению некоторых, оно было совершено духовником князей Слуцких иереем Малофеем (Матфеем) Стефановичем, настоятелем Свято-Варвариинской церкви Слуцка. Соответственно местом совершения мог служить либо один из замковых храмов Слуцкого «дзядинца», либо сам Варвариинский храм. В два года потеряла родителей: 6 мая 1586 умер её отец, мать, по утверждениям источников, умерла в 1594 г..

Осиротев, София стала богатой наследницей: ей досталась третья часть родового состояния[2]. На протяжении буквально нескольких лет умерли также дяди Софии — Александр и Ян-Симеон. Детей у них не было, и к девочке перешли все остальные владения рода Олельковичей.

Согласно завещанию деда,? София становится ещё и княгиней Копыльской. Она стала самой богатой невестой в Речи Посполитой. Опеку над ней взяли Ходкевичи, родственники по женской линии (бабка княжны Софии Юрьевны, мать Барбары, и жена Николая Кишки была урождённой Ходкевич). Младенчество и детство княжна проводила в Берестье и Вильне: сначала девочку опекал староста жемайтский Юрий Ходкевич, забравший её в Вильну, затем Виленский каштелян, брестский староста Иероним Ходкевич[3].

Сохранились сведения об иконе, части родового наследства, которую княжна сохраняла при себе с самого младенчества: Покров Божией Матери (в богатой ризе). Позже эта икона сопровождала мощи святой. До наших ней не сохранилась.

Жизнь под опекой и брак

Софья Олелька-Радзивилл. Портрет неизвестного художника XVI в.

18 октября 1594 её опекун Юрий Ходкевич, находившийся в денежном долгу у Радзивиллов, договорился отдать Софью, единственную наследницу колоссального состояния, замуж за за Януша Радзивилла, князя биржайской линии (сына Виленского воеводы князя Кшиштофа Миколая Радзивилла-«Перуна»).

Назначается срок бракосочетания — 6 февраля 1600 года, за неделю до заговения, как раз по достижении Софией совершеннолетия (пятнадцатилетия). Позже, в виду смерти Юрия Ходкевича в 1595, новым опекуном Софии становится Иероним Ходкевич, виленский каштелян. Он так же подтверждает предыдущий договор с Радзивиллами. Из архивных документов, о которых речь пойдет далее, усматривается неведение княжны о брачном договоре. Молодому князю Янушу было дозволено видеться с Софией Олелько в доме опекуна в Берестье (ещё при Юрии Ходкевиче). Однако имеется лишь одно упоминание о попытке князя посетить Софию в Берестье, по дороге в Венгрию 19 сентября 1598 года. Встреча не состоялась по воле опекунов. На основании этого нельзя утверждать о согласии в то время Софии на брак с князем Янушем. Скорее наоборот, неудавшийся визит можно объяснить нежеланием опекунов известить Софию о наличии брачного договора.

Вильна в 1576 году

В то же время в Литовском Трибунале в 1596 году проходила тяжба между тем же Кшиштофом Радзивиллом и Ходкевичами, Александром и Яном-Каролем, по поводу имения Копысь. Это имение было отбрано Радзивиллом у Ходкевичей.

Ходкевичи неофициально не приняли решения Трибунала и на протяжении нескольких лет пытались по своему решить дело. Так как Ян-Кароль Ходкевич был женат на другой Софии, вдовой княгине Слуцкой (из рода Мелецких), вдове Семёна-Яна, умершего в 1592 году и приходившегося княжне дядей, Ходкевичи пытались убедить общество в принадлежности Копыльского княжества именно этой Софии Слуцкой-Мелецкой, нынешней жене Яна-Кароля Ходкевича. В то время как по существующему закону это княжество принадлежало княжне Софии — по праву наследования, с 1592 года, (так как согласно завещанию деда святой, те из его детей, которые изменят православной вере, лишались отцовского наследства). Ходкевичи же трактовали то, что в силу униатских идей переход в католичество не есть факт вероотступничества, а завещание составлялось до принятия унии. Стало быть, теряя имение Копысь под Оршей, Ян-Кароль Ходкевич надеялся приобрести Копыльское княжество.

Когда приближался срок брака княжны Софии с князем Янушем, эти претензии достигли апогея, ведь Копыльское княжество входило в часть приданого. В конфликт был втянут и опекун Софии Иероним Ходкевич. 8 июня 1599 года бабка княжны Софии по матери, урождённая Ходкевич, внесла репротест против претензий Ходкевичей, считая их неуважительными. Шли судебные тяжбы, увеличивая противостояние двух родов, отягощенное тем, что поскольку речь уже шла и о свадьбе, соглашение о которой было заключено под денежный залог, у опекуна княжны Софии Юрьевны образовался огромный долг перед Радзивиллами. Ходкевичи не могли выплатить, а Радзивиллы не хотели прощать долг. И хотя тяжба началась между Радзивиллами и Яном-Каролем Ходкевичем, в конфликт самым тесным образом вовлекли и опекуна княжны Софии Иеронима. Вся Литва ждала разрешения конфликта.

Событие обрастало слухами и домыслами, но все ждали кровопролития. Обе стороны всерьез готовились к войне. Войска Радзивиллов приступили к Вильне, где жил Иероним Ходкевич в доме со своей опекункой княжной Софией. (В Вильнюсе сохранились остатки этого дома по улице Савич). Послы короля, как и униатский митрополит Ипатий Потей не смогли примирить стороны. Был объявлен трехдневный молебен во всех Храмах и монастырях Слуцка.

До февраля 1600 года юная княжна увещевает князя Януша Радзивилла о благочестии, не давая согласия на брак. Сохранились свидетельства об её отказе от 18 февраля 1600 года. Княжна указывает о доли родства между ею и Янушем Радзивиллом, о конфессиональной принадлежности (князь Януш протестант по крещению):

Портрет Кшиштофа Радзивилла-«Перуна», свекра княгини Софии
…и предостерегаючи того, абым таким непорядком и с тем моим за его милость пана Януша Радзивилла вперед Пана Бога не ображала, а потом абых теж учстивост и маетностей моих до жадных небеспечностей не прыводила…

Приведенные слова, как утверждают, княжна произнесла в момент, когда войско Радзивиллов стояло в самой Вильне, где в «каменице» ждали сражения Ходкевичи. До кровопролития, в которое было вовлечено около 20 000 человек, оставались часы. Своей речью София старалась обелить Ходкевичей перед всей Литвой, высказывая в самый пик ситуации именно свою волю о браке, уповая на Господа, она пытается примерить враждующих до самого последнего момента. Но вдруг, как указывают, случилось неожиданное — не ведавший отступлений Кшиштоф Радзивилл отводит свои войска. Княжна София дает согласие на брак с Янушем. Януш умоляет отца остановить сражение, ибо не пристало воевать в день долгожданного согласия. И мир воцарился не только в Вильну, а по всей Литве. Как пишут в житиях святой: «Во имя мира приняла Святая подвиг крестоношения в браке». Чуть позже Ходкевичи примирились с Радзивиллами и возникавшие споры уже навсегда решались только мирным путем.

Есть информация[1], что 20 июля 1600 г. жених Софьи обратился к Римскому папе с прошением о разрешении ему заключить брак с княжной, самому оставаясь в католичестве. Вместе с тем, это не соответствует известному факту принадлежности Януша Радзивилла к кальвинистской ветви протестантизма.

Венчание состоялось 1 октября 1600 в одном из соборов Бреста. Пришлось это событие на празднование в честь Покрова Божией Матери. Как благочестивая и законопослушная жена княгиня София записывает в Новогрудском суде на мужа (по своей смерти) все свои земли и состояния.

Защита от униатства и церковная деятельность

Портрет Януша Радзивилла, супруга княгини Софии

Княгиня активно занималась церковными делами на благо православной церкви: в западнорусском крае с 1596 года была объявлена церковная уния с Римом. В это время ей принадлежал город Слуцк, и княгиня встала на защиту народа и православных святынь «от униатского насилия». Жители города смогли сплотиться под сенью своих святынь в Слуцкое Преображенское Братство с целью защиты православия. Вдобавок, Софья убедила своего кальвиниста-мужа выхлопотать у короля Польши грамоту, которая запрещала принуждать её подданных к унии. (Януш подтвердил эти права Слуцка и после того, как Софья скончалась,).

«Чтобы церкви, архимандриты, игумены, монастыри и братства в княжестве Слуцком и других владениях на вечные времена неприкосновенно, без всякой перемены были сохраняемы в совершенной свободе своего богослужения… уния в эти церкви не должна вводиться никаким насильственным или измышленным способом…»

Благодаря этому город Слуцк остался единственным городом Северо-Западного края, оставшимся неприкосновенным перед униатами. Вместе с мужем София также много жертвовала и занималась благотворительностью. Архивы до сих пор хранят грамоты четы Радзивилов о пожертвованиях церквям. На Мир-горе Язельского прихода, тогда Бобруйского уезда, София на свои средства строит Покровский Храм. Она своими руками вышивала тяжелейшие золотканные священнические ризы в дар Церквам (Эти ризы сохранились до XX века и описаны, как и Евангелие, воспроизведенное Юрием III, польским исследователем Смолинским в 1903 году). Отмечают её благочестие в житиях:

С участия княгини Софии, Слуцк оставался твердыней Православия. Как могла, хранила православных от всех напастей княгиня София Юрьевна. Под ее кров стекались сирые, теснимые, гонимые за стойкость в Православии единоверцы из различных имений… Несмотря на опасности пути, она вместе с богомольцами, пешком посещала многочисленные Храмы в дни их престольных праздников.

В 1604 г. и 1608 годах, чета Радзивилов терпит горе: умирают в младенчестве сын Николай и дочь Екатерина. Этот факт запечатлен у Лейбовича и Котлубая. Исследования генеалогии Радзивиллов, проведенные И.Зварыкой, подтвердили этот момент жизни четы Радзивиллов.

Смерть

Умерла княгиня София от родов мертворожденной дочери в возрасте 26 лет 19 марта 1612 года, в Омелево, недалеко от местечка Игумен (Червень). Её обширные владения отошли к мужу, в род Радзивиллов, включая 7 крепостей и дворцов и около 32 деревень.

Её похоронили в Замковой Свято-Троицкой церкви Слуцка, рядом с местом, где покоился её отец князь Юрий Юрьевич. На внешней стороне крышки гроба надпись: «1612 год, марта 19, представилася благоверная София княжна Слуцкая Олельковна Юрьевичовна Ольгердово племя и положена бысть в монастыре Святой Живоначальной Троицы». Смерть супруги глубоко ранила мужа — князя Януша. Его близкий друг, лично знавший княгиню Софию, поэт Соломон Рысинский оставил такие строки в «Эпитафии» (Жалобной песни на смерть Софии):

Ты сохранилась в созвездии Слуцком едина, Между литовскими, славой ярчайшая, первая дочь! Разве ты менее рыцарь, чем гордый супруг твой великий? Сила какая, нагрянув нежданно тебя унесла!…

И по смерти жены князь Януш глубоко уважал традиции, завещанные благочестивой супругой. И действительно, влияние памяти четы Софии и Януша было столь велико, что все Радзивилы, вступая на княжение в Слуцке, обязывались и хранили православие в крае, хотя сами оставались в иноверии.

Канонизация

Практически сразу после смерти София стала почитаться в народе, как святая покровительница больных женщин, готовящихся стать матерями. Мощи оказались нетленными, на гробнице происходили чудеса. В 1848 г. крестный ход с мощами святой спас город от холеры.

В жизнеописании отмечают:

Простой православный люд веками хранит предания о заступничестве благоверной Софии Случчине. Так, согласно ее пророчеству в Слуцке, на Юрьевской улице не случилось ни одного пожара. Когда были открыты нетленные мощи святой, то крестный ход с ними не раз спасал город от эпидемий и других бедствий. Учителем Слуцкой Духовной семинарии, иеромонахом Маркианом, в 18-том веке, была составлена книга: «Чудеса Благоверной Слуцкой княгини Софии Олельковны, мощами своими в Слуцком Свято-Троицком монастыре нетленно почивающей».

Свидетельств о более ранней общецерковной канонизации святой нет. Но стоит упомянуть о причислении во многих источниках начала XX века её к лику местночтимых в Минской Епархии. К вопросу о канонизации святой следует добавить, что православные ученые Польши утверждают о её возможной канонизации во времена Петра Могилы. Да и А. Трофимов в книге «Святые жены Руси» указывает на дореволюционную канонизацию святой Софии. Решение таких вопросов документами РПЦ отнесено к ведению Епархиальных Комиссий по канонизации.

Официально Православной Церковью святая София княгиня Слуцкая (память 19 марта — 1 апреля) канонизирована по Благословению Владыки Пимена в Соборе Белорусских Святых 3 апреля 1984 г. Основанием для включения в Собор и дальнейшей канонизации послужил рапорт Митрополита Минского и Слуцкого Филарета.

Мощи и поклонение

Как отмечают, дольше всего нетленные останки почивали Слуцком Троицком монастыре[4].

Длительное время мощи святой находились под алтарной частью Спасского храма монастыря. В 1904 году они были перенесены в так называемую зимнюю каплицу монастыря. А в 1912 году гроб был помещен за правый клирос Свято-Троицкого храма, напротив придела в честь Святой великомученицы Екатерины. На солее между иконостасом и гробом с мощами стояла в киоте фамильная икона Слуцких князей в серебряной ризе, усыпанной драгоценными камнями. Икона эта в 19-20 вв. почиталась местночтимой, и по описанию Архимандрита Афанасия (Вечерко), была вся увешана вывесками, пожертвованными богомольцами. Перед иконою, по субботам в течение всего года, перед литургией совершался молебен ко Пресвятой Богородице, соединенный с акафистом. Близ гробницы стоял медный подсвечник высотою с аршин, с вылитыми изображениями ангелов при трех ножках, для братской свечи весом в 1-2 пуда. Подсвечник этот всегда стоял на солее близ гроба.

Почитание святой и её мощей не прекращалось никогда. Изначально 17 сентября каждого года о ней служились панихиды. Существовала ещё одна традиция: облачением Святой во гробе занимались только лица женского пола, даже настоятель монастыря не мог присутствовать при облачении. Средства на переоблачение всегда собирались соборно благочестивыми прихожанками. Рядом с нею находились и Святые Мощи мученика-младенца Гавриила Заблудовского.

21 февраля 1930 г. комиссия в составе начальника отдела Бобруйского исполкома Антонова, доцента БГУ Червакова, управляющего Бобруйской больницей Сурова, представителя церковного совета Троицкого Собора Павлюкевича, церковного старосты того же Собора Криводубского, инспектора просвещения Иваницкого, представителя Слуцкого горсовета Сечко, в присутствии Настоятеля Троицкого Собора Епископа Николая (Шеметило) «совершила осмотр» мощей младенца Гавриила и святой Софии, княгини Слуцкой. Была вскрыта рака и составлен протокол осмотра с приложением заключения и фотографий. В выводах комиссия признавала отсутствие специального бальзамирования тел, а нетление обосновывала «типичным примером натуральной мумификации трупа». Затем мощи святой княгини были доставлены в Минск в анатомический музей медфакультета БГУ.

Минский кафедральный собор — нынешнее пристанище мощей святой

Во время оккупации Минска немецкими войсками стараниями подвижников, вероятно, по просьбе настоятеля Свято-Духового собора в Минске жировицкого архимандрита Серафима (Шахмута) (и по разрешению оккупационных властей) мощи были перенесены в Свято-Духов Собор Минска, хотя почти всю оккупацию оберегались из-за угрозы вывоза в Германию в подвале одного из частных домов Минска. Только после войны они вновь вернулись в Свято-Духов Собор. В жизнеописании Софии Слуцкой отмечают достаточно сложный момент этого перенесения:

По свидетельствам очевидцев и современников событий 1941 года, оккупационные власти приняли просьбу о возврате мощей в лоно Церкви, когда их обнаружат в руинах Минска. И вот, в чудом уцелевшем здании мед. Факультета БГУ (ныне пл. Независимости), службы вермахта, проводившие осмотр и инвентаризацию уцелевших зданий обнаружили Святыню — мощи Святой. Патруль известил (видимо с ведома командования) причет Минского Свято-Духового Собора, тогда бывшего монастырским храмом, о своей находке, об удовлетворении ранее поступившей просьбы о возврате мощей.

Сейчас мощи находятся открыто в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска.

Источники и историография

 • Из дошедших до нас литературных источников стоит упомянуть о дневниковых записях литовского вельможи Зеновича.
 • Соломон Рысинский-Пантера: был делопроизводителем мужа Софии — Януша Радзивилла, и он же автор посмертной эпитафии в её честь.
 • В 1841 году вышла в свет документальная повесть Юзефа Игнацы Крашевского «Последняя из князей Слуцких».
 • В 1858 году Владислав Сырокомля издает историческую драму «Магнаты и сирота. (София княжна Слуцкая)».
 • Юбилейная статья архимандрита Афанасия (Вечерко) «Блаженная Слуцкая княгиня София Юрьевна Олелько». Архимандрит был наместником Слуцкого Свято-Троицкого монастыря, где тогда почивали мощи святой, он именует её «блаженной» — тем самым открывая вопрос о её канонизации. Эта статья легла в основу многих последующих попыток составления жизнеописания святой Софии.
 • До 1917 г. было ещё несколько заметных попыток осветить деяния и личность княгини: наиболее доступны и известны труды архимандрита Николая, ректора Минской Духовной Семинарии, Ф. Ф. Серно-Соловьевича, Н. А. Глебова.
 • Большую лепту в изучение истории рода Олельковичей-Слуцких внесли Мария Каламайска-Саед (Польша) и А. Трофимов в книге «Святые жены Руси». (Москва. 1994 г.)
 • Очень много публикаций выходило в Польше. Алексей Мельников внес вклад в агиологию всего Собора Святых в земле Белорусской просиявших.
 • За последние годы вышло также множество публикаций, следует особо выделить работы А. Мироновича, О. Бобковой, А. Скепьян, поскольку в них присутствуют попытки глубокого исторического анализа фактов и документов.

В литературе

 • Персонаж романа Юзефа Крашевского «Последняя из князей Слуцких» (1841).

См. также

Примечания

 • Иконы и тропарь на сайте православие.ру

dic.academic.ru

Житие святой праведной Софии Слуцкой

В богатом прошлом Беларуси есть события и лица, без которых невозможно  осознать глубинные течения духовной и политической истории этого края, а тем более — бытия Православной Белорусской Церкви.

Обращение к светлой личности святой праведной Софии, княгини Слуцкой — это попытка на основе скрупулёзного собирания и классификации документов разного характера реконструировать ее генеалогию  по отцовской и по материнской линии, ее биографию, ее духовный облик, показать самую суть ее вероисповедного подвига. Это актуально ещё и потому, что сегодня, когда идёт активный поиск дальнейших путей развития Беларуси в условиях жесткого противостояния духовного и антидуховного, выработка каждым человеком правильных жизненных ориентиров невозможна без глубокого познания и усвоения того, что было достигнуто лучшими представителями белорусского народа в древности

Князья Слуцкие (Олельковичи) являлись древним православным родом, корни которого восходили к Крестителю Руси святому равноапостольному князю Владимиру и святой равноапостольной княгине Ольге. Представителями этого рода было основано много православных храмов и монастырей в пределах Киевской и Белой Руси. Князья жертвовали земли, средства на содержание храмов и предметы церковной утвари, богослужебные книги. Князь Юрий III Юрьевич Олелькович, собственноручно переписал Святое Евангелие и передал его в дар Слуцкому Троицкому монастырю.

В семье православного князя Юрия III Юрьевича Олельковича и Варвары Николаевны Кишка 1 мая  1586 года, в четверг, родилась дочь. Новорожденную девочку нарекли Софией – «Премудростью Божией», словно в ознаменование ее будущей мудрости и усердного попечения о Православии, хранимом родом князей Олельковичей на протяжении всего своего существования. В Национальном историческом архиве найдено несколько документов, подтверждающих рождение княгини Софии в 1586 году (прежде ошибочно считали датой рождения 1585г.)[1]

История не сохранила документов, в которых бы что-то говорилось об обстоятельствах крещения княжны, однако, согласно некоторым более поздним свидетельствам, крещена она была духовником князей Слуцких, настоятелем Свято-Варваринской церкви города Слуцка православным священником Малофеем Стефановичем[2].

 6 мая 1586 года, после тяжелой болезни, умирает ее отец – Юрий III Юрьевич Олелько. Примерно до 1588 года София жила вместе с матерью.

В 1588 году Варвара Николаевна Кишка[3] выходит замуж за гомельского старосту Андрея Сапегу. В этом браке у Варвары Николавены Кишка родилась дочь Элеонора.

В соответствии с нормами и устоявшейся практике, существовавшими в магнатских семьях Великого княжества Литовского, дети после смерти отца находились на попечении матери, если она оставалась во вдовстве. Если же она выходила повторно замуж, то дети передавались заботам опекунов.

В данной ситуации, действия всех сторон были подчинены букве закона: Княгине Варваре слуцкие князья передали несколько имений и деньги; до своего замужества она занималась воспитанием своей дочери, но после замужества она лишилась права на воспитание дочери, в результате чего, опеку над малолетней Софией взяли на себя родственники.

В Национальном историческом архиве Беларуси находится документ, — «Завещание гомельской старостиной Барбары (Варвары) Николаевны Кишчанки Андреевой Сапежиной», написанного 12 апреля 1596 года[4]. В нем Барбара Кишка завещает похоронить ее в своем имении в Ботках в Ботковском костеле. В завещании, она не оставляет наследства ни своей дочери Софии Юрьевне Слуцкой, ни своей матери, ни родному брату, ни родной сестре.

Актикация тестамента состоялась 4 февраля 1597 года. Тестамент вносился в Актовую книгу сразу после смерти, значит она умерла после продолжительной болезни в начале февраля или конце января 1597 года, когда Софии Слуцкой было почти одиннадцать лет. Андрей Сапега 1606 году женился на Эльжбете Радзивилл. В начале XVII века гомельские старосты Андрей и Павел Сапеги были активными сторонниками унии.

На протяжении нескольких лет умерли дяди княжны Софии по отцу — Александр Юрьевич (ум. 28.06.1591) и Иван-Семен Юрьевич (ум.9.03.1592). Детей у них не было, поэтому Софии перешли все остальные владения рода Олельковичей. Согласно завещанию деда, Юрия Семеновича Олельковича, София стала еще и княгиней Копыльской. Осиротевшей Софии досталась третья часть родового состояния.

Встал вопрос об опекунстве. Опеку над Софией принял Жмудский староста Юрий Ходкевич, что полностью соответствало закону. Ходкевичи — это самые близкие оставшиеся родственники по линии князей слуцких. Юрий Юрьевич Ходкевич (первый опекун Софии) и его брат Иероним Юрьевич Ходкевич (второй опекун Софии) были родными сыновьями каштеляна трокского Юрия Александровича Ходкевича (1524—1569) и княжны Софии Юрьевны княгини Слуцкой (ум. 1571) – дочери Юрия I Семеновича князя Слуцкого и Елены Николаевны Радзивилл. Юрий и Иероним Ходкевичи – это тоже потомки князей Слуцких. Они внуки Юрия I Семеновича князя Слуцкого и Елены Николаевны Радзивилл.

В Статуте указывалось, что дети «лет недорослых» должны оставаться под опекунством до совершеннолетия. После достижения опекаемым соответствующего возраста, опекун обязан отчитаться об опеке «перед врядомъ земскимъ або кгродскимх». В случае ненадлежащей опеки, дети по достижении совершеннолетия могли взыскать причиненные имению убытки.

Однако, ситуация могла быть и другой, когда иски по обязательствам родителей могли предъявляться к детям. Наличие денежных обязательств дети должны платить через опекуна из доходов от принадлежащих имений. Именно это и было в случаях с праведной Софией, когда отец задолжал значительные денежные суммы – не менее 50 000 злотых. На нее легли и долги умерших родных дядей: 14 тысяч злотых князя Александра и  200 тысяч польских злотых[5] князя Ивана-Семена (Яна-Симеона). Но сумм, поступавших от имений, не хватало.  Это одна из причин, почему у Ходкевичей были долги по опекаемым имениям. После принятия опекунства, на Юрия Ходкевича, как на опекуна, стали подавать в суд кредиторы слуцких князей. Ходкевич был втянут в многочисленные судебные процессы, связанные с огромными долгами предыдущих хозяев Слуцкого княжества.

Артикул 10-й ограничивал право опекунов на распоряжение опекаемого имущества. Так опекуны не имели права продавать, каким-либо иным способом утрачивать имущество, а также не могли проводить размежевание между имениями. В противном случае, дети имели право регрессного иска.

Статут запрещал опекунам использовать опекаемое имущество для погашения своих долгов. Поэтому, бытовавшее мнение о том, что Ходкевичи решили погасить свои долги за счет приданного малолетней княжны, можно считать необоснованным. Решение, идущее в нарушение закона, не провел бы ни один суд Великого княжества Литовского.

Действия родственников княжны Софии, были подчинены букве закона.

Ходкевичи решили найти достойную партию для Софии. Было принято заранее заботиться о будущем детей в замужестве или женитьбе. Ее богатое приданное привлекало внимание многих магнатов, в том числе и Кристофа Радзивилла. Опекун Юрий Ходкевич женился на племяннице Кристофа Радзивилла — Софии. Одним из условий брака Ходкевича стало обещание выдать слуцкую княжну за Януша Радзивилла[6]. Женой Кристофа была бабушка Софии Слуцкой Екатерина Тенчинская, от которой у него были дети, а сам Януш являлся правнуком Александры Семеновны Олелькович, поэтому Кристоф Радзивилл считал, что он имеет большие права на владения Софии и сосватал своего сына от предыдущего брака Януша за Софию. Ходкевичи также считали, что жених из такого знатного рода будет достойной партией для Софии. Родство, династические связи очень ценились. Для  укрепления позиции рода Олельковичей, 18 января (октября) 1594 года два друга: опекун Софии Юрий Ходкевич (двоюродный брат ее отца) и отец Януша, Виленский воевода князь Кристоф Радзивилл Перун, заключили письменное соглашение о выдаче Софии Слуцкой замуж за Януша Радзивилла[7]. В соглашении указывалось: бракосочетание могло состояться, если княжна, достигнув совершеннолетия, сама захочет выйти за князя Януша.

Опекун Юрий Ходкевич был православного вероисповедния, и в его доме сохранялись православные традиции. В Бресте на его деньги строился прекрaсный хрaм, a сaм он много времени проводил в молитвaх. Зa несколько лет до смерти, Юрий Ходкевич каждый день ходил на все богослужения, мaло общaлся с людьми, «нaстолько ревностно веровaл»[8].

Кроме того, в условиях опеки, вероятно, было учтено православие отца княжны Софии и его желание видеть дочь православной.[9]

После смерти Юрия Ходкевича, в начале июля 1595 года, опекуном Софии стал его брат виленский каштелян, брестский староста Иероним Ходкевич.

31 июля 1595 г. в Берестовице, состоялось подписание соглашения между теперешним опекуном Софии и Кристофом Радзивиллом. Акт подписaли «русин Алексaндр Головчинский, который поддерживaл Рaдзивиллов…, Ян Тризнa и Петр Стрaбовский, трaйденский стaростa»[10].

Этим актом Ходкевич обязался отдать молодую княжну в жены Янушу Радзивиллу 6 февраля 1600 г., если она сама этого добровольно захочет. В контракте на опекунство, было запрещено вывозить Софию за границу, а в случае отъезда Ходкевичей с ней должна была оставаться сестра Ходкевича Гальшка Шемет.

Каштелян обязывался в течение 3 недель после брака передать молодым Слуцкое княжество вместе с остальными владениями Олельковичей. В случае невыполнения этого договора Иероним выплачивал Радзивиллам 100 000 коп грошей литовских (250 000 золотых польских).

Опекунами Софии стали и племянники Варвары Иеронимовны Ходкевич, бабушки св.пр.Софии Слуцкой – Александр и Ян Кароль Ходкевичи, которые от этого брака не получали никаких финансовых выгод.

Включение важного условия — обязательного получения согласия «панны» на брак — позволило Ходкевичу согласился на этот договор. К заключению договора подталкивала и общая военно-политическая ситуация в стране.

Но в 1595 году произошло антифеодальное восстание Северина Наливайки. Восстание казаков затронуло большую часть земель Слуцкого и Копыльского княжества[11].

Но 6 ноября Наливайко взял Слуцк. Для исследователей остается загадкой, как казаки могли взять практически неприступный город. Предполагается, что ворота города кто-то предательски открыл. Наливайковцы забрали 12 пушек, 80 пищалей, 700 мушкетов, боеприпасы, взяли «налог» с богатых горожан в сумме 5 тыс.копеек грошей.

Обеспокоенность о судьбе города и Слуцкого княжества выражается в письмах Иеронима Ходкевича к Кристофу Радзивиллу.  Были созданы отряды для наблюдения за казаками.

Обеспокоенность князей Ходкевичей и князей Радзивиллов была оправдана.

Войско Наливайки прорвалось к Рогачеву, дошло до Петрикова, и в феврале 1596г. подошло к Копылю.

Кристоф I Николай Радзивилл успел собрать трехтысячное войско для защиты города. Радзивилл «тым вымог», что « …же се инши спешили до его милости; за тымъ приехалъ панъ воевода новокгродский и иншие панове и шиковали се въ полю року 1596 дня 15 лютого…».[12]

Не известно точно, был ли свадебный договор ценой, которую Иероним Ходкевич заплатил за обещание военной помощи Кристофом Радзивиллом.

После нападения казаков, надо было восстанавливать город и княжество. Скорее всего, этим пришлось заниматься Ходкевичам. Это еще одна причина того, почему Ходкевичи за время опекунства понесли большие расходы.

Ходкевичи старались исполнять принятые на себя обязательства.

Подтверждение заботы и опеки Ходкевичей прослеживается в письме Иеронима Ходкевича к Кристофу Радзивиллу от 30 января 1595 года о финансовых вопросах и возврате княжне Софии 40 000 злотых.[13].

Иероним Ходкевич стремился не только сохранить, но и увеличить количество имений и земель для слуцкой княгини. Он вступил в судебный спор о разделе мядельских имений, которые некогда принадлежали прапрабабке Софии Слуцкой Елизавете-Анне (Эльжбетте) Насиловской – Сакович (ум.1546/1547г.г.), которая вышла замуж за — Николая (Микола) III Радзивилла (1470-01.1522).

В 1598 году начались судебные тяжбы между родственниками и потомками Эльжбетты Насиловской-Сакович-Радзивилл.

В 1598г. Иероним Радзивилл принял участие судебных разбирательствах с князьями Збаражскими о имениях Попижаны и Лепейкашки для Софии. Судебное разбирательство продолжалось в течении одиннадцати лет: « 16[09], января [3, или 7]. Довод позвы в деле пана Геронима Ходкевича, каштеляна виленского и пани Зофеи Олельковны, кн. Слуцкой с княжной Барбарой Збаражской и опекуном паном Петром Владиславом Збаражским»[14].

Преимущества таковой опеки для Софии в данном случае очевидно – девочка все-таки воспитывалась близкими ей людьми, которые обеспечили защиту ее личных и имущественных прав.

*

Младенчество и детство Софии проходили в Берестье, Слуцке, Вильно, Новогрудке и Тимковичах. София воспитывалась в семье опекунов, поэтому оказалась под  католическим влиянием.   Иероним Ходкевичи  – окатоличенный представитель древнего православного рода, который в прошлом оказывал большую помощь Православной Церкви. К Софии даже был приставлен  капеллан.

Но, пребывая в Слуцке, София попадала в мир Православия, почти на каждой улице они видела православные церкви построенные ее предками. Неоднократно она бывала и в православном Супрасльском Благовещенском монастыре. Этот монастырь был основан в 1498 году православным предком Ходкевичей – воеводой Новогрудским и маршалком ВКЛ Александром Ходкевичем. Ходкевичи оставались щедрыми фундаторами православных церквей. Они возили Софию в Супрасльский монастырь для приобщения к отеческой православной вере. В сохранившемся синодике Супрасльского монастыря (от 1631 года), включены имена Олельковичей, в том числе и Софии Слуцкой.

Главной святыней монастыря была чудотворная икона Божией Матери Супрасльская. Без сомнения, София не раз прикладывалась к этой иконе и возносила свои молитвы к Пресвятой Богородице.

Существуют сведения еще об одной православной иконе Богородицы, связанной с родом князей Слуцких – это икона Покрова Божией Матери. Сила Божия в немощи совершается: Отец Небесный и Матерь Божия не оставили осиротевшую Софию — икона Покрова Божией Матери в богатой ризе, как часть родового наследства, княжна сохраняла при себе до конца жизни. К сожалению, до наших дней икона не сохранилась.

 Ходкевичи воспитывали Софию вместе со своими детьми, дали ей достойное образование, у них были лучшие преподаватели и воспитатели. В доме Ходкевичей со­хранялись и православные традиции. Кро­ме того, в условиях опеки, вероятно, было учтено православие отца княжны Софии и его желание видеть дочь православной.

Воспитанием Софии занималась придворная дама и экономка пани Влодская, София Мелецкая, вдова Ивана-Семена (Яна-Симеона) и вторая жена Иеронима Ходкевича Анна Тарло. Пани Влодская была католического вероисповедания[15]. Строгая экономкa молилась вместе с женщинaми – католичками, а София молилась «отдельно и в другое время, потому что онa прaвослaвной веры»[16]. К княжне Софии были назначены и молодые служанки[17].

Чтобы подготовить ее к браку, князю Янушу разрешили видеться с ней в доме опекуна в Берестье и в виленском доме Ходкевичей.

Постепенно их свидания стали редкими. Януш часто отсутствовал — он учился в Страсбургском и Базельском университетах, много путешествовал по Германии, Чехии, Венгрии и Австрии. Ходкевичам так же приходилось часто переезжать из города в город. Большого внимания требовали Слуцкое княжество, города Берестье и Вильно, ведь опекун Софии Иероним Ходкевич был каштеляном Виленским, старостой Брестским.

Представители знатных родов Ходкевичей, Олельковичей, Радзивиллов и Острожских были в родственных отношениях между собой через заключаемые браки. Периодически между ними возникали вопросы о наследовании.

В 1600 году произошел конфликт между Радзивиллами и Ходкевичами, едва не приведший к войне. Когда приблизился срок бракосочетания княжны Софии с князем Янушем Радзивиллом, эти претензии достигли апогея. Шли судебные тяжбы, усугубляя противостояние двух родов, отягощенное тем, что речь шла уже и о свадьбе, соглашение о которой было заключено под денежный залог. И хотя тяжба началась между Радзивиллами и Яном – Каролем Ходкевичем, в конфликт был вовлечен опекун княжны Софии Иероним Ходкевич.

В 1596 году после процесса в Трибунале Литовском, имение Копысь перешло к Кристофу Радзивиллу. Ходкевичи были оскорблены. Ян Карл Ходкевич и троцкий воевода Александр посоветовали Иерониму Ходкевичу отказать Радзивиллам в руке Софии. Иероним Ходкевич решился на расторжение договора.

В свою очередь Кристоф Радзивилл в 1599 году обратился в Новогродский суд, обвинив Ходкевича в сговоре с родственниками с целью нарушения брачного договора 1595 года. Ходкевичу присудили штраф в 10 000 злотых и сумму с опекунских земель -— 100 000 коп литовских грошей. В случае невыплаты денег, пригрозили лишить его опекунских прав над Софией, посадить в тюрьму или изгнать из Литвы.

В конце января 1599 года Янушу отказывают во встречах с Софией.

Тогда Кристоф Радзивилл решил силой забрать невесту своего сына.

В конце октября 1599 года он начинает готовиться к вооруженному походу на Вильно, где должно было произойти заключение брака. Радзивиллы собрали 2 000 человек пехоты и 4 000 конницы для ведения военных действий против Ходкевией.

Ходкевичи стали готовиться к обороне. 4 февраля 1600 года Ян Кароль Ходкевич привел к своему каменному дворцу на ул.Савич 1600 вооруженных всадников, 600 пехотинцев, снабдив их 24 пушками, превратив свой замок в крепость.

Некоторые жители Вильно стали покидать город, боясь пострадать при военных действиях.

Кальвинист Андрей Волан и униатский митрополит Ипатий Потей призывали стороны заключить мирное соглашение. Но ни просьбы, ни уговоры не дали желаемых результатов.

Тогда Ипатий Потей 17 января 1600 года обратился к настоятелю слуцкого православного монастыря Исаие Соболевскому и всем священникам Слуцкого княжества с объявлением трехдневного поста с молебнами во всех храмах и монастырях княжества.

В январе 1600 года войско Радзивилла направилось к Вильно, где жили в «каменице» Яна Кароля Иероним Ходкевич и княжна София.

Известие о военном противостоянии дошло до короля Речи Посполитой Сигизмунда III Вазы. Он понимал, что конфликт угрожает целостности государства. Чтобы разрешить ситуацию, король направил к противоборствующим сторонам четырех сенаторов: маршалка ВКЛ Кристофа Дорогостайского, воеводу Мстиславского Яна Завишу, подскарбия Великого Княжества Андрея Завишу и бискупа (епископа) жмудского Мельхиора Гедройца, который и возглавил эту делегацию. Они привезли послание от короля с рекомендацией «чтобы лучше правовым путем, или товарищеским путем все решали, но без армии». Делегация имела к обеим сторонам не только письма, но и устный наказ, «чтобы никаких разрушений в Речи Посполитой не сотворили, но законно или по-приятельски свой спор приватно решили».

Наступил назначенный день свадьбы — 6 февраля 1600 года. В этот день предстоящей свадьбы или предстоящего сражения в г.Слуцке во всех церквях начались молебны.[18]

Войскa Рaдзивиллов стояли в большом нaпряжении и ждaли прикaзa, но его все не было.

А во дворце Ходкевичей стоялa глубокaя тишинa. Воротa были зaкрыты, окнa зaбиты, форточки зaложены. Никто не выходил в город, a из городa никто не проходил внутрь.

«А княжнa? О, тяжелым был этот день для нее! В черном трaурном плaтье онa с сaмого утрa стоялa нa коленях перед иконой Покровa Божьей Мaтери и молилaсь. Ее глaзa покрaснели от слез, онa еле моглa рaссмотреть икону и лaмпaду нaд ней. Онa возделa руки к иконе, молитвенник лежaл нa полу… подбегaлa к окну, кaк только слышaлся лязг оружия, кaкой-нибудь шум, смотрелa, вслушивaлaсь, возврaщaлaсь, сновa стaновилaсь нa колени, нaчинaлa молитву и сновa бежaлa к окну… С ней молились служaнки, порой в приоткрытую дверь робко зaглядывaлa пaни Влодскaя»[19]

Радзивиллу не удалось запугать Ходкевичей, а проливать кровь он не хотел.

С утра миротворческая королевская делегация с увещеваниями посетила и Ходкевичей и Радзивиллов. В этот день обе стороны сделали первые шаги к исполнению предбрачного договора.

Несмотря на противостояние, в замке Ходкевича все-таки ждали появление не только делегации, но и Януша Радзивилла.

6 февраля 1600 года бракосоченание Януша и Софии не состоялось. Януш Радзивилл не явился на брачную церемонию, хотя Ходкевичи и подтвердили свое намерение исполнить договоренности, при условии согласия невесты.

До кровопролития, в которое, по некоторым данным, могло быть вовлечено до 20 000 человек, оставались часы. Со своей стороны Иероним Ходкевич заявлял: «Я готов исполнить обещание и жду князя Януша с его друзьями. Отдам ему княжну, которую я не принуждал и не отговаривал от брака, и как Бог ее вразумит ответить, пусть так и будет»[20].

Княжну Софию рaди безопaсности перевели в комнaты в глубине домa. «С утрa — молитвы, потом невеселaя прогулкa по комнaтaм, короткие рaзговоры с пaни Влодской, обед, рaботa зa кроснaми, сновa молитвa — и долгий вечер, и долгaя бессоннaя ночь. А нaд всем этим — тень войны, убийств. Это не дaвaло покоя сердцу сироты, ведь из-зa нее моглa нaчaться войнa, которaя с кaждым днем приближaлaсь…»[21]

И княжна высказала свою волю о браке, ибо не было уже никакой другой надежды избежать войны и многих жертв. София неустанно молила Бога остановить неминуемое кровопролитие и гражданскую смуту, невольной причиной которого она стала.

Господь не допустил бессмысленного кровопролития.

Существует несколько версий, объясняющих мотивы согласия княгини Софии на брак с Янушем Радзивиллом.

Княжна понимала, каким искушением было ее богатство. Она покорно подчинилась своим опекунам. “Все, что будет мне велено, — говорила она, — приму все покорно и с уважением. Воля опекунов будет моей волей. Я послушна, знаю свои обязанности, имею к Вам вечную благодарность”.[22]

Возможно, что еще до февраля 1600 года юная княжна увещевала князя отказаться от этого брака, желая стать Невестой Христовой.

Княжна Слуцкая, радея о судьбе края и своего народа, во имя мира приняла подвиг крестоношения в браке, предотвратив кровопролитие.

Больше всего согласию княжны обрадовался Януш. Он уговорил отца отвести войска[23].

Стороны отказались от ведения боевых действий. После долгих переговоров Ходкевичи и Радзивиллы заключили новое мировое соглашение на следующих условиях: Радзивиллы прощали долг Ходкевичам и передавали им дополнительно 360 080 злотых и 500 волок земли, а Ходкевичи в ответ не чинили препятствий браку Януша и Софии. Делa Ходкевичей в суде были прекрaщены, удовлетворена претензия об оплaте нaймa солдaт[24].

После разбирательства Ходкевичам  выдали свидетельства о правильности ведения дел по опеке над имением княжны Софии, чем была опровергнута клевета недоброжелателей о злоупотреблениях опекунов. В своем завещании «добровольном листе» передачи наследства 31 октября 1600 года София напишет: «…мне, Софье Юрьевне Слуцкой от Его Милости пана Яронима Ходкевича, каштеляна виленского, старосты берестейского с опеки передано и вернуто, ничего себе и потомком не оставлено»[25].

10 апреля 1600 года, в воскресенье, с взаимными обменами кольцами, состоялось обручение Софии и Януша. Опекуны пообещали Янушу, что бракосоченание состоится 20 августа 1600 года. Вскоре всем стало ясно, что к этому сроку не хватит времени для оформления всех юридических формальностей.[26]

Близкое родство между Янушем и Софией считалось одной из причин, препятствующих браку.

20 июля 1600 года Януш Радзивилл обратился к Папе Римскому с прошением о разрешении ему, за принятием римского католического обряда заключить брак со своею родственницей с княжной Софией Слуцкой и о взятых обязательствах перед своей невестой, оставшейся в Православии[27] : чтобы все православные церкви, принадлежащие Софии, оставались при своих привелегиях.

Через два дня, 22 июля 1600 года, Иероним Ходкевич пишет письмо Кристофу Радзивиллу в котором говорится, что надо, с разрешения княжны Софии Слуцкой, сделать «dyspensu» у Римского Папы на брак Софии Слуцкой с Янушем Радзивиллом, который должен состоятся 1 октября 1600 года[28].

Опекуны Ходкевичи прикладывали услилия для получения диспенсации, но несмотря на хлопоты родственников, она не была выдана

Кровное родство Януша и Софии в четвертой ступени не допускалось Статутом ВКЛ 1588 года (5 раздел, 22 артикул). Но на практике этих норм  не придерживались. В конце XVI века почти все княжеские роды являлись между собой родственниками.

По нормам Римско-католической Церкви, диспенсация не выдается кровным родственникам до степени двоюродный брат и двоюродная сестра.[29]

Установленная в Римско-католической Церкви форма бракосочетания должна соблюдаться, если хотя бы одна из сторон, заключающих брак, принадлежит к католической церкви.[30] В связи с фактом, что для получения разрешения на брак Януш Радзивилл был готов принять католическую веру, можно сделать вывод, что вторая сторона в лице Софии Слуцкой не принадлежала к Римско-католической церкви, а исповедывала православную веру. Если бы княгиня София была католического вероисповедания, не требовалось бы диспенсации римского папы для заключения брака.

В нормах Римско-католической церкви о Таинстве брака есть еще одно условие, при котором необходима диспенсация – если лицо во всеуслышание отреклось от католической веры[31].  Переход в другую веру тоже требовал отречения от предыдущей веры во всеуслышание. Сохранился документ, подтверждающий отречение Софии  от перехода в католическую веру и венчания в костеле. По ее смерти  был получен отказ католического священника в отпевании: «Князь Януш Радивилл, подчаший, на погребение своей жены приглашает Льва Сапегу и предупреждает, что монахов от тела «отдалили», обосновывая это каким-то отречением от церкви умершей княжны…»[32]

София Юрьевна утверждала, что ни при каких условиях не предаст веры рода Олельковичей, издавна являвшихся опорой Православия в Слуцком княжестве и поставила непреложное условие — крестить будущих детей в православной вере. По вопросу непременного воспитания детей в православной вере, велась переписка между Константинопольским Патриахатом и Римским папой. Янушу пришлось согласиться на эти условия, хотя наследники обычно принимали веру отца. Согласие Януша показывает его искреннее отношение к Софии и уважение ее воли.

Бракосочетание решили совершить в Берестье (Бресте). Как уже говорилось, фамильной иконой князей Слуцких была икона Покрова Божией Матери, празднование которой приходилось на 1 октября 1600 года по старому стилю, и на этот день был назначено бракосочетание[33].

Исходя из фактов  отречения и неполучения диспенсации, в католическом костеле невозможно было бы провести венчание. Найден еще один документ, который подтверждает отлучение Софии от католической веры, из которого мы узнаем, что отречение Софии сопровождалось составлением соответствующего акта: «… и сама кн.София, вскоре после свадьбы за это в exkommunice (отлучении), …умерла, как пишет кс.Коялович, который жил приблизительно в это время. Лежит в Слуцку в одной из церквей у схизматиков, о чем сам хорошо знаю.

 1. Что касается земель Слуцких, записанных Янушу от кн.Софии…, сыну Богуславу оставил. Как пишет слуге кс.Коялович: так как акт exkommunica (отлучения) касался только брака, а не права, на землю записанного»[34].

По сведениям польского историка К.Бартошевича, который ссылался на  рукопись, которою он располагал, бракосочетание княжны Софии Юрьевны и князя Януша Радзивилл прошло по православному обряду[35]. Это можно объяснить не иначе, как тем, что этого захотела сама София.

Бракосочетание прошло  в православном кафедральном Никольском соборе – замковой церкви Бреста. Не смотря на то, что в Никольском соборе в 1596 году проходил собор, подготовивший оформление  Брестской унии, до 1604 года   при соборе действовало древнее православное кафедральное братство, затем продолжившее деятельность как униатское[36].

31 октября 1600 года княгиня София составляет завещание – «добровольный лист» передачи наследства, в котором записывает в Новогрудском суде на мужа все свои земли и состояния.

Обширные владения Софии, включая 7 крепостей и дворцов и около 32 деревень, отошли мужу, в род Радзивиллов.

В этот же день Януш и София на сессии Литовского трибунала написали благодарность Ходкевичам в трибунальскую книгу за воспитание Софии, и дали опекунам квитанцию о выходе из-под опеки и получение наследственных имений: «которые имея меня в опеке своей за те все года с молодых лет моих не только мне самой добросовестное воспитание соответствующее моему положению со своими большими затратами дал. Но даже выдав меня замуж с немалой людскою похвалою мою собственность наследственную Слуцк целиком не только без потерь, но наоборот с увеличением доходов отдал»[37]

София оказала большое влияние на своего мужа, он уважал ее взгляды и считался с ее мнением. София ценила заботу и любовь своего мужа. Это подтверждается и в завещании самой Софией, где княгиня отвергает «намову людскую», говорит о «любезном отношении Его Милости, супружеской и благосклонной заботе о здоровье и всех добротах»[38].

Святая праведная София Слуцкая жила в тяжелое  время для православных, когда народная культура, язык и сама Православная вера вытеснялись польской культурой и католичеством. Католицизм являлся официальной господствующей конфессией Речи Посполитой.

Праведная София была последней из угасшего рода князей Олельковичей. На ней одной лежала ответственность за выполнение завета предков, согласно которому, наследники всегда должны оставаться в Православии. Будучи в несовершеннолетнем возрасте,  княжна оказала пожалование  католическому храму в Броновицах. Но после вступления в брак, София аннулировала его,  как осуществлённое несовершеннолетним лицом.   Это было сделано «по настоянию её мужа и с согласия самой княгини (а если судить о том, как развивались её отношения с Православной Церковью, то и по её искреннему желанию)»[39].

Княгиня  явила верность Православию и всецело отдала свои силы защите отеческой веры  и православных святынь от униатского насилия,  защите прав православных, которые особенно жестоко попирались после объявления церковной унии.

После смерти митрополита Киевского Михаила Рагозы, опекун княгини слуцкой Виленский каштелян и староста Брестский Иероним Ходкевич своей жалованной грамотой от 28 декабря 1599 года переписал Слуцкую архимандрию  вместе с Троицким монастырем на униатского митрополита Ипатия Потея «до живота его».[40] Софии предстояла   борьба за возвращение Троицкого монастыря в православие. Самым верным и близким помощником для нее стал  муж Януш Радзивилл. Буквально через месяц после их бракосоченания, в конце 1600 года, князь «отнял»[41] у униатов Троицкий монастырь с имениями, изнал из него «слугу»[42] и отдал обитель православным. Жители Слуцка поддержали своего князя и княгиню. Они насмехались над униатами  и  прилагали старания, «чтобы Потей не был у них не только архимандритом, но и митрополитом».[43]

В письме к Николаю Радзивиллу Сиротке, униатский митрополит Ипатий Потей жаловался на падение «католической юрисдикции над тамошними немалочисленными церквями»[44], возрождение в Слуцке «проклятой схизмы»[45]  и  на неблаговоление  к нему Януша Радзивилла, считая, что это  связано с огромным  «влиянием молодой жены его»[46].

Потей не думал отказываться от владения слуцкими монастырями и храмами. Униатский митрополит готовился подать протестацию против Януша и сообщить об этом королю. Он считал, что князь Януш Радзивилл не может так бесцеремонно с ним поступить — забрать то, что еще недавно было ему пожалованно, надеясь, что будет разбирательство на законадательном уровне. Но князь Радзивилл, как «наследственный патрон Слуцкого монастыря»,[47] только кратко известил о своем решении митрополита Потея: «Между тем Януш пожалел даже полулиста бумаги, чтобы известить Потея о своем решении относительно Слуцкого монастыря»[48].

Благодаря смелым действиям княгини Софии Слуцкой и князя Януша Радзивилла,  Слуцкий Троицкий монастырь возвратился в Православие.

В 1606 году Януш Радзивилл принял деятельное участие в ро́коше Зебжидо́вского (также известный как  Сандоми́рский ро́кош). Рокош продолжался с 1606 по 1609 годы. Слуцкий князь стал одним из  руководителей рокоша[49].  Именно благодаря Янушу Радзивиллу, был издан универсал, с обвинениями Сигизмунда III в нарушении прав и свобод шляхты. Был  введен особый рокошовый артикул «О греческой религии», права которой обеспечивались общим артикулом о свободе совести. Рокошовый артикул «О греческой религии», хотя и в укороченном виде, вошел в  сеймовую конституцию 1607 года.

Когда конституция сейма 1607 года появилась в печати, в ней оказалось многое изменено и переделано. Много хороших и нужных положений опущено, «много  вредных пунктов внесено. многое такое, что раньше хорошо было написано, вследствие малой прибавки извращено»[50]. Рокошане отказались признавать Сигизмунда королем. Был составлен Акт детронизации Сигизмунда III. Королю объявили рокош.

Князь Януш Радзивилл решился на дальнейший решительный шаг. Он назначил на 5 августа съезд под Варшавой для подготовки избрания нового короля. Обе противоборствующие стороны готовились к выяснению конфликта вооруженным путем.

Такое противостояние привело к вооруженному столкновению. 6 августа 1607 года около Гузова, неподалеку от Радома, состоялась битва с королевским войском, во время которой Януш возглавлял левое крыло рокошан. Королевское войско вел в бой  Ян-Кароль Ходкевич. Регулярная  одержала победу. Гузовская битва закончилась полным поражением рокошан.

Успех не сопутствовал восставшим, но королю все же пришлось пойти на компромисс. Рокошане, в свою очередь, пообещали в дальнейшем не предпринимать попыток его свержения.

В силу конституций 1607 и 1609 годов православная Церковь была законно признана.

Православная Церковь в Речи Посполитой стала юридическим лицом. Предположительно, после этого события княгиня София убедила своего мужа исходатайствовать у польского короля грамоту о запрещении православных принуждать к унии, не позволять закрытие их церквей. Такая грамота была королем выдана.[51] Этим княгиня обеспечила юридическую защиту православных своего княжества от принуждения к унии. Благодаря усилиям благочестивой ревнительницы Православия, Слуцк сохранил чистоту и неприкосновенность Православия, являясь единственной в крае твердыней Православной веры. Благодаря княгине Софии при ее жизни в Слуцке действовало 15 храмов. Януш совместно с Софией подтвердил ранее выданные пожертвования на церкви и получил от Константинопольского Патриахата право назначения священников в православные приходы.

Большую роль в поддержке православия в Речи Посполитой играли церковные братства. Братства основывали школы, книгопечатные мастерские, больницы, издавали полемические письма и литургические книги.

В 1606 г. стараниями князя Януша Радзивилла и святой Софии было обновлено, основанное ещё в 1586 г. Юрием III, Слуцкое Преображенское братство. При нём начал своё существование братский Преображенский монастырь[52]. В деятельности этого братства праведная София принимала самое активное участие. При братстве открылись больница, типография, школа. Кроме Преображенского, действовало и Успенское братство.

При княгине Софии и князе Януше, Ильинский мужской монастырь, действоваший с 1515 года, в 1611 году становится женским монастырем.  Монастырь имел главный престол в честь Входа Господня в Иерусалим. В Лазареву субботу в этот монастырь шел  соединённый  крестный ход   всех церквей г. Слуцка из Свято-Троицкого монастыря. Наверное, и слуцкие князья  не раз принимали участие в этом многолюдном крестном ходе.

Князь Януш,  под влиянием княгини Софии, постепенно выгнал всех униатских священников,  а после  смерти Софии в 1612 году,  избавился от униатских монастырей и церквей.

Княгиня София с мужем принимала живое участие в церковных делах, князь Януш Радзивил издавал грамоты в поддержку Православия, глубоко уважая волю княгини Софии.

У Павла Михайловича Шпилевского, писателя-этнографа, публициста, кандидата богословия, мы находим имя духовника Софии Слуцкой — православного иеромонаха Прокофия[53]. В тексте говорится, что Януш Радзивилл по смерти Софии, по совету ее духовника иеромонаха Прокофия и слуцкого архимандрита Вениамина, построил церкви — Софийскую при замке, а на Новомейском предместье – во имя святого Исидора. Наличие у Софии Слуцкой православного духовника иеромонаха Прокофия — это еще одно свидетельство православия княгини.

Православная княгиня София вместе с мужем щедро жертвовала на храмы Божии, о чем свидетельствуют грамоты четы Радзивиллов.

Княгиня собственноручно вышивала золотом и серебром священнические ризы в дар церквям, которые сохранялись до ХХ века. Собственными руками София выткала епитрахиль и вышила золотой канителью ризу-фелонь из самотканой серебряной парчи, на фелони крест и кустодия из кованого чистого серебра, позолоченные, с гранатами посередине.

София Юрьевна на Мир-горе Языльского прихода Бобруйского уезда на свои средства построила православный храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. В 1866 году храм переосвящен в честь Покрова Богородицы.

Предполагается, что в деревне Сороги при жизни святой праведной Софии Слуцкой была основана церковь святого великомученика Георгия Победоносца в честь её предков из рода Олельковичей.

Как паломница, несмотря на опасности пути, вместе с богомольцами в дни престольных праздников княгиня пешком ходила и в другие отдаленные храмы. Под ее покровительство стекались сирые, теснимые, гонимые за стойкость в Православии единоверцы из различных имений.

В 1604 году в семье случилось большое горе –  умирает во младенчестве сын Николай XII Радзивилл, а в 1608 году умирает во младенчестве дочь Екатерина Радзивилл[54].  Скорби и утраты святая София переносит стойко, утешаясь молитвой и трудом. В браке княгиня являет прекрасный образец жизни благочестивой христианки. Невзгоды сблизили супругов.

София часто болела. Известно, что многие из рода Олельковичей из-за болезней умирали в раннем возрасте. Возможно, болезни были следствием неоднократных близкородственных браков на протяжении нескольких поколений.  Сохранилось немало документов, где представители рода жалуются на плохое здоровье, на слабые легкие и «сухоту»[55]. София тоже часто обращалась к услугам врачей.

Муж заботился о ее здоровье. В 1602 году Януш Радзивилл пригласил на должность  княжеского врача и секретаря  Даниила Наборовского[56]. 27 июля 1609 года княгиня в сопровождении мужа ездила на лечение в Швейцарию на воды в г. Базель. Там Януш оставил жену под опекой ротмистра Давида Зальда (и, наверное, под опекой Даниила Наборовского), а сам вернулся во двор короля Генриха IV. Супруги Радзииллы вернулись на родину в ноябре 1610 г.[57]

В 1611 году княгиня вновь ждала ребенка. Самочувствие ее было настолько плохим, что она начала готовить завещание с распоряжением по личному имуществу.

София Юрьевна умерла 9 марта 1612[58] года в селе Омельно (Омельянец) (современный Пуховический район) недалеко от местечка Игумен (Червень), при рождении третьего ребенка – дочери Екатерины. Село Омельно (современный Пуховический район) в то время входило в состав Слуцкого княжества. Эта была небольшая деревушка, в которой не было княжеского дома. Между Слуцком и Игуменом существовала дорога, которая затем  шла на Вильно. По Слуцкому княжеству, она  проходила через населенные пункты: Игумен – Турин — Новосёлки — Марьина Горка – Кресты – Нивки — Омельно – Горелец – Хотляны — Слуцк. Дорога  петляла,  местами пролегала  по болотистым  местам,  через речки, на которых не было ни плотин, ни мостов.[59]

Можно предположить, что София Юрьевна направлялась  в Вильно родить ребенка. Там в это время находился ее муж. Игуменская дорога далее шла на Вильно, поэтому княгиня в Омельно оказалась проездом. Возможно, от тряски на плохих дорогах, у Софии Юрьевны начались преждевременные роды, и ей пришлось остановиться в этом селе. Исход родов был трагическим.

Во всех храмах городов и сел Слуцкого княжества  скорбно  звонили в колокола, извещая о смерти любимой княгини.

В архивах Радзивиллов найдено несколько документов, подтверждающих смерть Софии Юрьевны 9 марта 1612 года (прежде ошибочно считали датой смерти 19 марта 1612г.)[60].

Перед смертью княгиня записала в завещании мужу: «Хотела бы, пока есть время, распорядиться своим имуществом, которое Вам отдаю и записываю. Просите молиться за душу Софьи. Дайте мне ту запись, которую сказали составить, я ее подпишу».[61]

О смерти княгини были оповещены высшие слои общества, родственники, друзья, знакомые и жители всего княжества. В Киевском центральном историческом архиве храниться письмо Януша Радзивилла канцлеру Льву Сапеге с приглашением приехать 28 мая в Слуцк на похороны жены княгини Софии Слуцкой с припиской о захоронении ее в монастыре. На  оборотной стороне документа есть приписка: Князь Януш Радивилл, подчаший, на погребение своей жены приглашает Льва Сапегу и предупреждает, что монахов от тела «отдалили», обосновывая это каким-то отречением от церкви умершей княжны. Поэтому должен буду погребение отправить в монастыре. 1612. [62]»

В связи с отречением  княжны Софии от католической церкви. слуцкую княгиню запретили отпевать по католическому обряду  и «монахов от тела отдалили» — если бы София была католичкой, таких запретов не существовало бы.

Эти документы являются еще одним свидетельством православия княгини Софии.

Княгиню Софию похоронили 28 мая 1612 года[63] в православном соборе Успения Пресвятой Богородицы г.Слуцка, рядом с местом, где покоился её отец князь Юрий III Юрьевич. Затем мощи переносились в  монастырь св.Илии,  Спасский храм Троицкого монастыря.

Сразу по смерти, София стала почитаться как святая покровительница больных женщин, готовящихся стать матерями, рожениц, младенцев, детей, сирот. К ней стали обращаться в молитвах об устройстве семейной жизни, деторождении, защите от голода,  распрей и пожаров. Святая София почитается как целительница головных болей, покровительница благочестивых браков, заступница при тяжбах с властями и миротворица. Мощи прославлены нетлением, от них происходили и происходят чудеса исцелений.

Русской Православной Церковью святая София княгиня Слуцкая канонизирована по благословению Владыки Пимена в Соборе Белорусских Святых 3 апреля 1984 года. Основанием для включения в Собор послужил рапорт Митрополита Минского и Слуцкого Филарета.

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви в  2016 году благословил общецерковное почитание шести угодников Божиих, входящих в Собор Белорусских святых:  преподобного Елисея Лавришевского, преподобного Мартина Туровского, святителя Мины, епископа Полоцкого, святого благоверного князя Ростислава (в крещении Михаила) Смоленского, святителя Симеона, епископа Полоцкого, первого епископа Тверского, святой праведной княгини Софии Слуцкой. Имена местночтимых святых включены  в месяцеслов Русской Православной Церкви[64].

31 марта 2012 года Высокопреосвященнейший Филарет Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси, при большом стечении народа, освятил памятник святой праведной Софии, княгине Слуцкой. Обращаясь к собравшимся митрополит Филарет сказал: «Пример ее служения убеждает, что и в условиях смуты можно сохранять чистоту жизни, верность евангельским идеалам и преданность родительской вере». Счастлив тот народ, в котором сильна вера в Бога и Его святых. Блажен тот народ, который по своим религиозным убеждениям прибегает к тем небесным покровителям, которых Господь посылает ему. Великий плод христианского подвига явила Святая![65] Он есть «любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие» (Галл.5, 22).

 Святая праведная мати наша Софие, моли Бога о нас!

ПОСЛЕСЛОВИЕ

По линии князей слуцких святая праведная София была последней из рода Олельковичей.

Благодаря межмагнатским бракам Олельковичи были связаны родственными узами со многими могущественными магнатскими династиями Великого княжества Литовского.

Предками славного рода Олельковичей были великие князья литовские – Ольгерд, Кейстут, Витовт, Гедимин; Рюриковичи — Дмитрий Донской, Александр Невский, великий князь Владимир — креститель Руси и великая княгиня Ольга …до Рюрика, Радзивиллы, Тенчинские, князья киевские – Владимир Ольгердович и Александр Владимирович.

Но на этом род Олельковичей не закончился. В процессе исследований удалось установить, что род Олельковичей продолжился по женской линии от слуцкой княжны Александры, дочери князя Симеона Михайловича Олельковича (1460-1503) и княгини Анастасии Ивановны Мстиславской.

Княжна Александра вышла замуж за прославленного князя Константина Ивановича Острожского. От него был сын Константин Константинович Острожский – великий радетель и защитник Православия. Дочь Константина Констаниновича Острожского – Екатерина вышла замуж за Кристофа Радзивилла, от которого родился сын Януш Радзивилл – будущий муж святой праведной Софии Слуцкой. Януш с Софией были родственниками – у них общие родственники начиная от прапрадеда Семена Михайловича Олельковича и Анастасии Ивановны Мстиславской.

После смерти первой жены Софии, княгини слуцкой, Януш Радзивилл вторично женился на графине брандербургской Софии Эльжбетте Гогенцоллерн, от которой родились: Елизавета, София, Иван и сын Богуслав. Богуслав женился на своей племяннице Марии-Анне, и у них родилась дочь Людовика-Каролина Радзивилл. Этот родственный брак вторично объединил Радзивилов (от их прадедов Олельковичей) с Тенчинскими, т.к. прабабушкой во 2 колене Людовики-Каролины является Екатерина Тенчинская – бабушка святой праведной Софии Слуцкой.

Людовика-Каролина Радзивилл вышла замуж за Карла Филиппа принца пфальц-нейбургского. Именно с Каролины-Людовики начинается родственная связь Олельковичей – Радзивилов с королевскими семьями Европы. В дальнейшем, представители этого рода женились или выходили замуж за принцев и принцесс королевских семей. Они становились принцессами и герцогинями Лейхтенберскими (Франция), королями и королевами Швеции и Норвегии, королями и королевами Бельгии. В настоящее время их потомки проживают в Бразилии, США, Австралии, Франции, Германии.

Представители королевских семей Швеции, Бельгии, Норвегии, Бразилии (Лоренцены), Франции — это потомки великих князей литовских: Гедимина, Ольгерда, Кейстута, Витовта; князей слуцких Олельковичей, князей Острожских, князей Мстиславских, Тенчинских, Радзивиллов и Рюриковичей, из рода которых вышло много православных святых угодников Божиих.

 [1] НИАБ. Материалы к родословной Радзивиллов Ф.694 оп.1 д.26.с.45 Портреты князей Радзивллов. (Портрет кн. Софии Слуцкой), Ф.694, Оп. 1, Д 23, Стр.177. ; Ф.694, Оп. 1, Д 19, Стр.284; Ф.694, Оп. 1, Д 23, Стр.177.; Ф.694 Оп.1.Д.19.С.284

[2]      «Никаких документов, свидетельствующих о католическом крещении Софии, не имеется, поэтому нет никаких оснований и для переосмысления традиционной точки зрения» —  Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний .Ещё раз о вероисповедании святой Софии Слуцкой. www.sluck-eparchiya.by

[3] Долгое время считалось, что она умерла при родах, однако новые данные опровергают это мнение.

[4] НИАБ, Ф.1741, оп.1, д.63, стр.342-345.

     [5] Скеп’ян Н.А. КНЯЗI СЛУЦКIЯ.Мiнск. «Беларусь». 2013. С. 155

    [6] Скеп’ян Н.А. КНЯЗI СЛУЦКIЯ.Мiнск. «Беларусь». 2013. С. 158

[7] Naruszewicz Adam. Historyia Jana Karola Chodkiewicza wojewody Wilenskiego hetmana wielkiego WXL t.1. Warszawa.1805. s.520. Прот.Виталий Антоник. В память вечную будет праведник. Брестские епархиальные ведомости. 2012г.№.1.

[8] Крашевский Юзеф Игнаций.Последняя из слуцких князей. С.10 //www.rulit.net/books/poslednyaya-iz-sluckih-knyazej-read-326327-10.html

[9] Прот.Виталий Антоник.О святой праведной Софии Слуцкой.Сборник материалов церковно-научной конференции, посвященной 400-летию памяти св.пр.Софии Слуцкой…Минск.2013.С.42.

[10] Крашевский Юзеф Игнаций.Последняя из слуцких князей. С.12 //www.rulit.net/books/poslednyaya-iz-sluckih-knyazej-read-326327-10.html.

[11]  В донесении из Слуцка войта Киприана Тишевича описывается  нападение запорожских казаков на  на околицы Слуцка –  местечко Любань и село Таль еще в 1591 году.   Населенные пункты подвергались  разбою,  совершались многочисленне  убийства и взятие в рабство. Мiкульскi. ЮМ.Некаторыя матэрыялы да гiсторыi роду князеу Алелькавiчау-Слуцкiх i г.Слуцка XV-XVI ст.  Беларуская даунiна.Выпуск 1. 2014.С.161

[12] Дневник новгородского подсудка Федора Евлашевскаго. Киевская старина. Ежемесячный журнал. Год пятый. Том. XIV. Январь 1886г. Киев. Типография Г.Т.Корчакъ-Новицкаго. С. 154.

[13] J.I.Kraszewski.Athenalum. Pismo zbiorowe.Wilno. 1842г.T.6..C.16-17.

[14] 7 января 1609. «Довод позвы в деле пана Геронима Ходкевича каштеляна виленского и пани Зофеи Олельковны, кн.Слуцкой с княжной Барбарой Збаражской и опекуном паном Петром Владиславом Збаражским». Краковский архив. Archiwum Państwowe w Krakowie na Wawelu, Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów, f. 36, k. 2783

[15] Крашевский Юзеф Игнаций.Последняя из слуцких князей. С.12 //www.rulit.net/books/poslednyaya-iz-sluckih-knyazej-read-326327-10.html

[16] Крашевский Юзеф Игнаций.Последняя из слуцких князей. С.36 //www.rulit.net/books/poslednyaya-iz-sluckih-knyazej-read-326327-10.html

[17] Крашевский Юзеф Игнаций.Последняя из слуцких князей. С.50 //www.rulit.net/books/poslednyaya-iz-sluckih-knyazej-read-326327-10.html

[18] Святая праведная София княгиня Слуцкая. Свято-Троицкая Церковь.Киевец.1997.С.7.

[19] Крашевский Юзеф Игнаций.Последняя из слуцких князей. С.64 //www.rulit.net/books/poslednyaya-iz-sluckih-knyazej-read-326327-10.html

[20] Бутвиловский, И. Эпизод из виленской хроники начала XVII века //Вестник Западной России. Вильна,1868. Кн.II. Т.4 С.217.

[21] Крашевский Юзеф Игнаций.Последняя из слуцких князей. С.50 //www.rulit.net/books/poslednyaya-iz-sluckih-knyazej-read-326327-10.html

[22] Kraszewski J.I. Ostatnia z xiążąt słuckich..,op.cit., t.1, s. 158-159. Приведено по: Миронович А.В.София Слуцкая (рукопись).

[23] Мартинович А. Исповедь старых замков -— С.112.

[24]  Крашевский Юзеф Игнаций.Последняя из слуцких князей. С.69 //www.rulit.net/books/poslednyaya-iz-sluckih-knyazej-read-326327-10.html

[25] Выпись из актовых книг Комиссии по установлению Радзивилловских интересов. 1825, марта 6. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Radziwiłłowskie, teka 116, plik 2, k. 118-128.

   [26] Скеп’ян Н.А. КНЯЗI СЛУЦКIЯ.Мiнск. «Беларусь». 2013. С.178

[27] «Собрание древних грамот и актов городов Минской губернии, православных монастырей, церквей и по разным предметам». Минск.Губернская типография. 1848г. Документ № 41 в оглавлении: «Прошение князя Януша Радзивилла от 20 июля 1600 года к Папе о разрешении ему, за принятием римского католического обряда, вступить в брак с родственницею своею княжною Софиею Слуцкою, остающейся в Православии».

[28] J.I.Kraszewski.Athenalum. Pismo zbiorowe.Wilno. 1842г.T.6.C.19-20. (перевод прот.В.Антоник. В память вечную будет праведник. Брестские епархиальные ведомости. 2012г.№1.

[29] Римско-католическая Церковь на севере Кузбасса:Таинство брака.www.catholickemerovo.ru

[30] Римско-католическая Церковь на севере Кузбасса:Таинство брака.www.catholickemerovo.ru

[31] Римско-католическая Церковь на севере Кузбасса:Таинство брака.www.catholickemerovo.ru

   [32] Киевский центральный исторический архив Ф.48.Оп.1 Д. 497. С.114 об.

[33] Историки спорят. Протоиерей Виталий Антоник в статье «В память вечную будет праведник» предполагает: «Считать, что это был день Покрова Пресвятой Богородицы, неверно, т.к. в Польше с 1583г. был в употреблении григорианский календарь, т.н. Новый стиль, а Покров празднуется 1 октября по старому стилю». Если исчисление вести по новому стилю, то это день мц. Софии, и именно на этот день было назначено таинство бракосочетания.

Убедительна версия доктора наук Л.В.Левшун: венчание прошло по православному чину, значит, о нем записано в книге православного храма, значит, по юлианскому календарю (по старому стилю), то есть в день Покрова Пресвятой Богородицы! И именно на этот день было назначено таинство бракосочетания.

  [34] НИАБ. Ф.694. Оп.1. Д.19.С.246об. Информация о генеологии кн.Слуцких Олельковичей, о родственных связях с ними кн.Радзивиллов и Ходкевичей. Публикуется впервые.

[35] K. Bartoszewicz .Radziwillowie poczatek I dzieje rodu…Warszawa.1928.C175. Протоиерей Виталий Антоник. О святой праведной Софии Слуцкой. Сборник материалов церковно-научной конференции, посвященной 400-летию памяти св.пр.Софии Слуцкой.Минск.2013. С.42.

[36]  «Неизвестно точное время строительства храма. Однако то, что при первом упоминании в 1390 году он назван кафедральным, а свой епископ появляется в Бресте в 1296 году, дает основание полагать, что дата строительства храма лежит где-то в первой половине 14-го столетия. Вполне возможно, что храм строился именно в качестве кафедрального собора. В 16 веке при храме возникает кафедральное братство, одно из древнейших в Беларуси, просуществовавшее до 1604 года как православное, а затем продолжившее деятельность как униатское. При братстве действовала одна из первых школ».  В.Попов.Собор св. Николая Чудотворца в Бресте — загадки утраченной святыни. Журнал «Ступени» №1(2), 2001.

[37] Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Radziwiłłowskie, teka 116, plik 2, k. 108

[38] Выпись из актовых книг Комиссии по установлению Радзивилловских интересов. 1825, марта 6. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Radziwiłłowskie, teka 116, plik 2, k. 118-128.

[39] . Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний .Ещё раз о вероисповедании святой Софии Слуцкой. www.sluck-eparchiya.by

[40] Жалованная грамота Виленского каштеляна старосты Брестского Иеронима Ходкевича Киевскому униатскому митрополиту Ипатию Потею на Слуцкую архимандрию. Акты относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные археологической комиссией.Т.4 (1588-1632). Санкт-Петербург. В типографии Эдуарда Праца. 1851. С.202-203

[41] Жукович П. Сеймовая борьба православного западнорусского дворянства с церковной унией. .С.-Петербург. Типография Главного Управления Уделов, Моховая,40. 1901. С.395(Рук.Имп.Публ.Библ. Собр. автогр. № 233 письмо 37, Л.83 от 31 декабря 1600г. из Рожанки).С.395

[42] Жукович П. Сеймовая борьба православного западнорусского дворянства с церковной унией. .С.-Петербург. Типография Главного Управления Уделов, Моховая,40. 1901. С.395(Рук.Имп.Публ.Библ. Собр. автогр. № 233 письмо 37, Л.83 от 31 декабря 1600г. из Рожанки).С.395

[43] Жукович П. Сеймовая борьба православного западнорусского дворянства с церковной унией. .С.-Петербург. Типография Главного Управления Уделов, Моховая,40. 1901. С.395(Рук.Имп.Публ.Библ. Собр. автогр. № 233 письмо 37, Л.83 от 31 декабря 1600г. из Рожанки).С.395

 [44]  Жукович П. Сеймовая борьба православного западнорусского дворянства с церковной унией. .С.-Петербург. Типография Главного Управления Уделов, Моховая,40. 1901. С.395(Рук.Имп.Публ.Библ. Собр. автогр. № 233 письмо 37, Л.83 от 31 декабря 1600г. из Рожанки).С.395

[45] Жукович П. Сеймовая борьба православного западнорусского дворянства с церковной унией. .С.-Петербург. Типография Главного Управления Уделов, Моховая,40. 1901. С.395(Рук.Имп.Публ.Библ. Собр. автогр. № 233 письмо 37, Л.83 от 31 декабря 1600г. из Рожанки).С.395

[46] Жукович П. Сеймовая борьба православного западнорусского дворянства с церковной унией. .С.-Петербург. Типография Главного Управления Уделов, Моховая,40. 1901.(Рук.Имп.Публ.Библ. Собр. автогр. № 233 письмо 37, Л.83 от 31 декабря 1600г. из Рожанки).С.396

[47]      Жукович П. Сеймовая борьба православного западнорусского дворянства с церковной унией. .С.-Петербург. Типография Главного Управления Уделов, Моховая,40. 1901. С.395(Рук.Имп.Публ.Библ. Собр. автогр. № 233 письмо 37, Л.83 от 31 декабря 1600г. из Рожанки).С.395

[48]  Жукович П. Сеймовая борьба православного западнорусского дворянства с церковной унией. .С.-Петербург. Типография Главного Управления Уделов, Моховая,40. 1901. С.395(Рук.Имп.Публ.Библ. Собр. автогр. № 233 письмо 37, Л.83 от 31 декабря 1600г. из Рожанки).С.395

[49] Руководители рокоша: воевода краковский Николай Зебжидовский, подчаший великий литовский Януш Радзивилл, староста добромильский Ян Щасный Гербурт, староста сигулдский Станислав Стадницкий.

[50] Жукович П. Сеймовая борьба православного западнорусского дворянства с церковной унией. .С.-Петербург. Типография Главного Управления Уделов, Моховая,40. 1901. С.543

[51] Афанасий, архимандрит слуцкий.Блаженная Слуцкая княгиня София Юрьевна Олелько (+19 марта 1612 года).Минские епархиальные ведомости.Часть неофициальная.1912.15февраля.№4.С.77;29;5. По статье Иерея А.Шкляревского «Историческая значимость и духовный подвиг династии князей Олельковичей (1395-1612).Сборник церковно-научной конференции.2013г.

[52]  В настоящее время «Не осталось также никаких следов и от другого монастыря, братского Спасо-Преображенского…». Слуцкое Преображенское братство. http://nasledie-sluck.by/ru/sluchina/2075/

[53] Шпилевский П.М. Путешествие по Полесью и Белорусскому краю. Минск: Беларусь, 2004. С.71. Павел Михайлович Шпилевский в 1837—1843 учился в Минской духовной семинарии в Слуцке, в 1843—1847 — в Петербургской духовной академии. Академию окончил со званием кандидата богословия.

[54] НИАБ, Ф.694, Оп. 1, Д 23, Стр.176 об-177. Материалы к родословной Радзивиллов. В документе возле имени сына «Николай» стоит одна дата -1604 и возле имени дочери «Екатерина» стоит одна дата – 1608г. Можно сделать предположение – дети умерли вскоре после рождения, но их успели покрестить и дать имя. Ранее считалось, что у Софии детей не было и она умерла при первых родах.

[55] А.Скепьян. Магнатский род, которого не стало. Журнал Планета.www.planeta.by/new/article.

Сухота — чахотка (прим.автора).

[56] Врач Даниил Наборовский, выпускник Падуанского университета, принес на белорусские земли идеи Галилео Галилея, учеником которого являлся. С юных лет посвятил себя наукам. Записался в Виттенбергский, а спустя два года в Базельский университет. Издал две медицинские книги: « О темпераментах», «Теоремы о ядах (лекарствах)». После обучения правовым и гуманитарным наукам в Орлеане, издал в Страсбурге диссертацию «Этический диспут о красоте».

[57] Wasilewski T.Janusz Radziwill.Polski Slownik Biograficznu.T.XXX.Warszawa.1987. С.204-206.Приведено по статье А.Мироновича «Свадьба Софии, княжны Слуцкой, с Янушем Радзивиллом. Сборник церковно-научной конференции.2013.С.61

[58] НИАБ. Материалы к родословной Радзивиллов.Ф.694. Оп.1.Д.19.С.255 об.; Ф.694. Оп.1.Д.19.С.257.; Ф.694 Оп.1.Д.19.С.201; Ф.694 Оп.1.Д.19.С.286. По документам установлена точная дата смерти княгини Слуцкой. Ранее считалось, что София умерла 19 марта.

[59]  Шпилевский П.М. «Путешествие по Полесью и Белорусскому краю». 1858. http://www.gorka.by/?p=18205. Пухавiцкiя навiны. Путешествуем по Пуховичскому району по маршруту этнографа, писателя и публициста Павла Шпилевского/05.08.2013; Рубрики: Без рубрики, На культурной орбите/

[60] НИАБ. Материалы к родословной Радзивиллов.Ф.694. Оп.1.Д.19.С.255 об.; Ф.694. Оп.1.Д.19.С.257.; Ф.694 Оп.1.Д.19.С.201; Ф.694 Оп.1.Д.19.С.286.

НИАБ, Ф.694, Оп.1, Д.26. Портреты князей Радзивиллов. В подписи  под портретом Софии Олелькович (портрет № 45) есть так же свидетельства от Радзивиллов о том, что София умерла 9 марта 1612 года.

Тератургима Афанасия Калнофойского. Надгробная эпитафия, посвященная  княгине Софии Слуцкой. Афанасий Калнофойский. Тератургима. Восточная литература. Средневековые исторические источники востока и запада. http://www.vostlit.info/Texts/rus15/Kalnofojskij/text.phtml?id=1496

В итоге, по документам установлена точная дата смерти княгини Слуцкой – 9 марта (по старому стилю). Ранее считалось, что София умерла 19 марта  (по старому стилю).

[61] Kraszewski J.I., Ostatnia z xiążąt słuckich..,op.cit., t.III, s. 150. Приведено по: Миронович А.В. София Слуцкая.

[62] Киевский центральный исторический архив Ф.48.Оп.1 Д. 497. С.114 об.

[63] Киевский центральный исторический архив Ф 48.Оп.1. Д.497. С. 114.

[64] Определение Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви об общецерковном прославлении ряда местночтимых святых,  II.1.

[65] Протоиерей Михаил Вейго. Святая благоверная княгиня София – Слуцкого края небесная покровительница. Преображение. № 5/2003г. с.8.

ssofia.cerkov.ru

Святая праведная София, княгиня Слуцкая

Служба праведной Софии Слуцкой 

Житийное повествование

«Звездочка! Ты сохранилась в созвездии Слуцком едина

Между литовскими славой ярчайшая первая дочь!»

Соломон Рысинский.

Святой праведной Софии Слуцкой довелось жить в то нелегкое время, когда Православная вера на наших землях находилась под запретом и жестоко преследовалась со стороны светских и духовных властей. После объявления в 1596 году церковной унии власти стали насильно отбирать у православных монастыри, храмы, церковные имения и передавать униатам. Священников, не желавших переходить в унию, изгоняли с приходов, особо упорных арестовывали, бесчестили, сажали в тюрьмы. Православных мирян предавали проклятию, силой загоняли в униатские церкви. Деятельность магнатерии и шляхты в пользу Православия почти прекратилась. Остававшиеся православные храмы именовали «синагогами», а самих верующих – «схизматиками» и «еретиками». Православному духовенству запрещалось открыто появляться на улице со Святыми Дарами, церковные требы – крещение, браки, похороны – разрешалось совершать не иначе как за определенную плату, даже мертвых не дозволялось хоронить публично, а только под покровом ночи.

И вот в такой атмосфере религиозной нетерпимости княгиня София стала защитницей и покровительницей гонимого Православия на Слуцкой земле.

Святая София оказалась последней представительницей славного рода князей Слуцких и Копыльских – Олельковичей, потомков великого князя Литовского Ольгерда. Хотя князья Слуцкие происходил из Литвы, приняв Православие, они стали именоваться «русскими князьями». Представители этого рода княжили даже в Киеве и Великом Новгороде. Сын Ольгерда Владимир (†1398) получил в 1362 году во владение Киевское княжество, однако после избрания на великокняжеский стол Витовта «не всхоте покоры учинити и челом ударити», за что Витовт в 1395 году «выведе его из Киева и даст ему Копыль».

Родоначальником князей Олельковичей-Слуцких стал внук Ольгерда – Александр Владимирович (†1454), прозываемый ласково Олелько. Он вел практически непрерывные войны с татарами, защищая Южную Русь. В последние годы жизни княжил в Киеве, но в удел получил сравнительно небольшое – Слуцкое княжество.

«Если начаток свят, то и целое; и если корень свят, то и ветви», – говорит Священное Писание (Рим. 11, 16). Так и «начаток» рода князей Олельковичей освятился тем, что принял и хранил святое Православие. Известно, что князь Олелько являлся жертвователем Киево-Печерского монастыря, где и был похоронен. Впоследствии его сын Семен обновил в обители собор, а внук – Юрий Семенович продолжил традицию благотворений. Не только Печерский монастырь пользовался вниманием Олельковичей, в своих владениях князья активно строили православные церкви, жертвовали на них большие деньги и ценности. Уже к XVI веку в родовом Слуцке насчитывалось более десяти церквей и три монастыря.

Сын Юрия Семеновича Юрий II (1532–1578) – дед праведной Софии, получил хорошее образование у известного польского педагога Эразма Гличнера. Участвовал в Ливонской войне 1558–1583 годов во главе собственной хоругви: под его началом выступило несколько тысяч человек. Некоторое время состоял членом Рады Великого княжества Литовского. Известно, что Юрий Юрьевич, как и его предки, отличался искренним боголюбием. Женат он был на дочери краковского каштеляна Екатерине Тенчинской и имел трех сыновей: Юрия III, Яна-Симеона и Александра.

Перед смертью Юрий Юрьевич Олелькович составил завещание, в котором в частности сделал одно принципиально важное указание: «Дети, под страхом отеческого проклятия, должны всегда оставаться верными Православию. При нарушении же воли завещателя, лишаются права на наследство».

После смерти Юрия Юрьевича его супруга Екатерина вышла замуж за виленского воеводу Христофора Николая Радзивилла, прозываемого «Перуном», и до совершеннолетия сыновей от первого брака распоряжалась княжеством и другим имуществом.

Отец праведной Софии Юрий III оказался единственным из трех сыновей, кто выполнил завет родителя и сохранил Православную веру. Младшие братья Ян-Симеон и Александр под влиянием иезуитов перешли в католичество. Подобные измены в те времена были явлением довольно распространенным среди представителей литовско-белорусской знати. Это было связано с политикой вытеснения Православия в Великом княжестве Литовском, вступившим в политический союз с католической Польшей. Пытаясь противодействовать притеснениям христиан православного вероисповедания, отец Софии одновременно желал возобновить и былое величие своего рода, испытывающего религиозную дискриминацию. Князь Юрий III, как и его отец, был щедрым жертвователем по отношению к церквям и монастырям. Известно, что в 1580 году он подарил для Благовещенской церкви Свято-Троицкого Слуцкого монастыря: литой серебряный настоятельский посох, серебряную позолоченную с финифтяными украшениями чашу. Князь также подарил монастырю унизанный каменьями ручной крест.

Следует отметить, что Слуцк за время владения им князьями Олельковичами заметно расширился и как столица княжества приобрел большое значение. К началу XVI века это была уже сильная крепость. Олельковичи много способствовали украшению Слуцка православными храмами, делая в них щедрые вклады и наделяя богатыми фундушами. Население княжества и города Слуцка составляли в основном православные. Католики и евреи появились здесь в незначительном количестве лишь с середины XV века. Жители города занимались, главным образом, торговлей и ремеслами. В 1441 году Слуцк получил магдебургское право и вскоре был причислен к наиболее важным городам Литвы. Слуцкими замками заведовал наместник князя вместе с тиунами, имея свою замковую юрисдикцию. Население же города разделялось на цехи и подчинялось власти войта, лавников и других урядников.

В 1585 году Юрий III Юрьевич Олелько женился на Варваре, дочери подляшского воеводы Николая из рода князей Кишек. Брак, однако, оказался недолгим – 6 мая 1586 года князь Юрий III скончался, двадцати шести лет отроду. Перед смертью он имел утешение увидеть свою новорожденную дочь Софию, появившуюся на свет 1 мая.

Итак, едва появившись на свет, княжна осталась без отца. Ее мать Варвара спустя семь лет вышла замуж за гомельского старосту Андрея Сапегу и родила ему дочь Элеонору.

Уже в младенчестве святая София оказалась богатой наследницей: ей досталась третья часть большого родового наследства. Через некоторое время, в течение буквально нескольких лет, умерли дяди Софии – Александр и Ян-Симеон. Так как детей они не имели, к маленькой Софии перешли все остальные части владения рода Олельковичей, вследствие чего она стала самой богатой невестой в Речи Посполитой. Несмотря на то, что она была еще ребенком, в сторону богатства Слуцкой княжны стали устремляться взоры знатных женихов.

Так сложилось, что при живой матери княжна София попала под опеку родственников – семьи Ходкевичей. Видимо, влиятельные магнаты просто-напросто отстранили Варвару Олелько от распоряжения богатыми имениями Слуцких князей. Сперва опекуном девочки-княжны стал жмудский староста Юрий Ходкевич, оказавшийся после смерти в марте 1592 года последнего мужчины из рода Олельковичей, ближайшим родственником Софии по матери.

Заботясь о последней представительнице Слуцких князей, Ходкевичи, между тем, преследовали и свои личные интересы. Будучи большими должниками у князей Радзивиллов, они решили погасить долги за счет приданого малолетней княжны. В 1594 году состоялось соглашение между ее опекуном Юрием Ходкевичем и гетманом Великого княжества Литовского князем Христофором Николаем Радзивиллом о бракосочетании его сына Януша с Софией Слуцкой. В соглашении говорилось, что, когда княжна станет совершеннолетней и сама захочет выйти за князя Януша, тогда опекун ее за него выдаст. Во время заключения соглашения Янушу было неполных 15 лет, а Софии всего восемь. Поэтому бракосочетание решили назначить на 6 февраля 1600 года, когда девочке должно было исполниться тринадцать с половиной лет – возраст, позволявший, согласно церковным правилам, вступать в брак.

После смерти в 1595 году Юрия Ходкевича опека над Софией перешла к ее двоюродному дяде – виленскому каштеляну Иерониму Ходкевичу. Тот на похоронах брата в Берестовице подтвердил договоренность с князем Радзивиллом о том, что «не насильственно, но добровольно княжна София за князя Януша будет выдана 6 февраля в 1600 году, в Вильно, в каменице Яна Кароля Ходкевича старосты жмудского». По установленному соглашению Иероним Ходкевич обязывался через три недели после свадьбы передать молодоженам Слуцкое княжество со всеми владениями Олельковичей. При этом Ходкевичи освобождались от отчета по расходам сумм из приданого Софии. В случае же невыполнения договора Иероним обязывался выплатить Радзивиллам 100000 коп литовских грошей. Для Радзивиллов условия оказались исключительно выгодными. Единственным условием, в связи с которым соглашение могло быть расторгнуто, являлось нежелание княжны после исполнения совершеннолетия вступить в брак с Янушем.

Казалось бы, все складывалось благополучно, однако спустя несколько лет вокруг договора начали разыгрываться бурные страсти.

Теперь предполагаемая женитьба княжны Софии с Янушем Радзивиллом сделалась для Ходкевичей средством защиты своих родовых интересов и амбиций. В перемене настроений решающую роль сыграло одно обидное для родственников Иеронима Ходкевича обстоятельство. Дело в том, что в 1596 году Христофор Радзивилл через Литовский трибунал отобрал у братьев Яна Кароля и Александра Ходкевичей имением Копысь под Оршей. В результате, когда приблизился срок исполнения договора, Александр и Ян Кароль начали протестовать против его условий, добившись от Иеронима согласия, что без их воли он не выдаст Софию за князя Януша. Возможно, сам Иероним Ходкевич и не желал ссориться с Радзивиллами, но он находился под большим влиянием Яна Кароля.

Для воспрепятствования свадьбе Александр и Ян Кароль решили прибегнуть к закону. Они призвали в земский Новогрудский суд своего брата Иеронима, чтобы тот объявил о том, что согласно церковным правилам и литовским законам, княжна София не может выйти замуж за Януша, так как он является сводным братом ее отца. В суд вызвали также и князя Христофора Радзивилла для разбирательства и подтверждения факта близкого родства его сына с княжной Софией.

Известно, что 19 ноября 1598 года Януш Радзивилл по пути в Венгрию хотел повидаться с находившейся в Бресте у опекунов Ходкевичей Софией, но не был к ней допущен.

Вместе с тем в конце 1598 года Ходкевичи обратились к брацлавскому воеводе Янушу Збаражскому с предложением выдать Софию Олелько замуж за его сына Юрия. Взамен они просили, чтобы Януш Збаражский, как опекун богатой дочери трокского воеводы Варвары Збаражской, выдал ее за Александра Ходкевича. Правда, из этой затеи ничего не вышло.

А между тем, спор между магнатами дошел до польского короля Сигизмунда III. В середине марта 1599 года Христофор Радзивилл неожиданно явился ко двору и во время аудиенции прямо спросил короля, как тот поступит в случае невыполнения Ходкевичами условий договора. В ответ король уверил гетмана Литовского, что окажет ему поддержку в урегулировании конфликта. Вскоре, однако, Радзивиллы узнали, что король обещал поддержку и Ходкевичам. Позже до Христофора Радзивилла дошла информация, что Сигизмунд III якобы обмолвился о гетмане, что «он всей Литвой управляет, только пока еще не Ходкевичами. Если ему и Слуцк отдать, то тогда он захочет стать князем Литовским, а потом и королем. Но из этого ничего не выйдет». Естественно, королю-католику невыгодно было усиление магнатов-протестантов, каковыми в то время являлись Радзивиллы, поэтому он охотнее был готов поддержать католиков Ходкевичей.

В дело вмешалась бабушка княжны Софии, жена Николая Кишки – Варвара Ходкевич. Она внесла в суд репротест, считая претензии Ходкевичей к Радзивиллам неуважительными. В то же время Христофор Радзивилл практически блокировал деятельность Новогрудского суда. Имея у себя обязательство от Иеронима Ходкевича в том, что «он никаких тайных причин препятствующих договору не имеет, под залогом 100000 коп литовских», Христофор вызвал его в Виленский трибунал, маршалком которого был избран мозырский староста Юрий Радзивилл. 12 июня 1599 года Радзивиллы потребовали неустойку с Иеронима Ходкевича. Виленский трибунал постановил, что он должен отказаться от поддержки претензии Александра и Яна Кароля Ходкевичей, в чем обязан присягнуть. Иероним Ходкевич отказался присягать, и суд определил взыскать с него денежную неустойку. Дело, между тем, продолжали разбирать и трибунал, в итоге, признал, что Софию можно и следует выдать за Януша – под угрозой в случае неисполнения определения суда, выплаты опекунами тройной неустойки. Приняв это постановление как унижение, Иероним Ходкевич указал Янушу Радзивиллу, в то время уже ухаживавшему за Софией, на дверь. Мало того, запретил даже допускать к княжне его посланников и принимать письма.

Тогда Христофор Радзивилл упросил двенадцать влиятельных особ из сената Коронного и Литовского ходатайствовать, чтобы виленский каштелян Иероним Ходкевич не запрещал князю Янушу входить в свой дом и ухаживать за княжной. Но каштелян ответил посланникам, что обстоятельство это временное, и решится само собой, когда он выполнит свои договорные обязательства.

Между тем Радзивиллы были не те люди, с кем можно было обходиться подобным образом. Исчерпав, по их мнению, мирные способы убеждения, они решили отстаивать свои притязания силой оружия. В конце ноября 1599 года Христофор Радзивилл с братом Юрием объявили о мобилизации среди подданных, обязывая их с полным вооружением прибыть в Вильну к установленному сроку предполагаемой свадьбы Януша. Гетман Литовский обратился также за помощью к родственникам и друзьям.

Становилось очевидным, что спор между магнатскими родами грозит вылиться в кровавую бойню.

Униатский митрополит Ипатий Поцей 17 января 1600 года обратился с посланием к наместнику слуцкого Троицкого монастыря Исайе (Соболевскому) и всему слуцкому духовенству, чтобы оно молилось о мирном разрешении конфликта.

К концу января 1600 года армия Радзивиллов собралась в окрестностях Вильны. Кроме подданных самого Христофора Радзивилла под его знамя пришли со своими ратниками трое сыновей князя Константина Острожского и каштелян краковский. Воеводы львовский и волынский привели каждый до шестисот всадников и семисот гайдуков, смоленский воевода Абрамович привел конницу. Каштелян жмудский Николай Нарушевич предоставил сто конных воинов и сто гайдуков. Канцлер замойский привел с Подола двести конных, возглавляемых ротмистром Петром Зборыньским. Двести ратников прислал князь Курляндский. Мозырский староста князь Юрий Радзивилл привел сто гусар, гайдуков и казаков. Со своими воинами приходили и другие союзники Радзивиллов, так что собралось войско общей численностью до 6000 воинов.

Ходкевичи тоже не сидели сложа руки. Вместе с друзьями они собрали до 1600 всадников и 600 человек пехоты – количество вполне достаточное для защиты превращенного в неприступную крепость с 24-мя пушками виленского дома-дворца Яна Кароля Ходкевича. Зная о военных приготовлениях и видя в доме множество вооруженных людей, юная София со слезами молила Спасителя и Его Пречистую Матерь не допустить кровопролития, невольной причиной которого она могла стать. Сколько пролила девочка-княжна слез и сколько вознесла горячих молитв за время раздоров между ее опекунами и родственниками жениха, одному Богу известно.

Вместе с тем в Варшаве серьезно обеспокоились военными сборами в Великом княжестве Литовском. В связи с этим для мирного разрешения конфликта в Вильну от короля прибыли четыре сенатора. Они имели к обеим сторонам королевские письма, а также устный наказ, чтобы никаких разрушений в Речи Посполитой не производить, но законно или по-приятельски спор приватно решить. Стороны, однако, приняв с честью и благодарностью королевское послание, стали высказывать посредникам взаимные обиды и претензии.

Между тем, 4 февраля 1600 года князь Христофор Радзивилл отправил к Иерониму Ходкевичу и княжне Софии четырех посланников, которых в доме Ходкевичей хорошо приняли, но повидаться с княжной не позволили.

Стороны, конечно, пытались найти пути выхода из создавшейся ситуации, но в то же время никто не хотел поступаться амбициями и интересами. Так 5 февраля Ходкевичи передали Христофору Радзивиллу послание с требованием, чтобы «воевода все бумаги и записи вернул и их перед властями аннулировал, чтобы все правовые претензии опустил, и более их не предъявлял». Кроме того, в послании говорилось о разрешении Янушу бывать у княжны в присутствии опекуна, а также о том, что как только будет получено от духовых властей разрешение на брак, и княжна сама добровольно захочет выйти замуж, тогда сразу же будет выдана за князя.

Предъявленные условия гетман Литовский с сыном посчитали неприемлемыми, и через королевских посредников потребовали от Ходкевичей выполнения первоначальной договоренности о браке. Тогда королевские посланники предложили вынести спор на специальный сейм, место и время которого укажет сам Радзивилл. Предполагалось, что на сейм съедутся представители спорящих сторон, и совместно урегулируют вопрос и его правовые аспекты. В случае же если делегаты не смогут придти к обоюдному согласию, тогда сам король будет разбирать дело через неделю после окончания сейма в присутствии тех же делегатов. А до этого предлагалось сторонам мирно разъехаться, не причиняя друг другу никакого вреда. Оговаривалось также, что до открытия сейма каштелян виленский «никому не даст никакого обещания от лица княжны Слуцкой, свободный вход к которой князю Янушу должен быть обеспечен».

Христофор Радзивилл с некоторыми пунктами предложения готов был согласиться, но Иероним Ходкевич вообще отказался принимать предложения королевских посредников, поэтому дело снова зашло в тупик.

Наступило 6 февраля 1600 года – когда княжна София должна была согласно договору вступить в брак с князем Янушем. В этот день Христофор Радзивилл призвал своих людей взяться за оружие и быть готовыми в случае необходимости штурмовать дом Ходкевичей. Прежде, однако, решили выслать к каштеляну Иерониму знатных делегатов, чтобы напомнить об исполнившемся сроке и спросить, желает ли княжна София выйти за князя Януша.

Когда послы подошли к дому Ходкевичей, им долго не открывали. Затем к делегатам вышел сам виленский каштелян с Юрием Мнишеком, сандомирским воеводой. В дом, однако, послов не допустили, а проводили в небольшое помещение. Выслушав их там, каштелян заявил, что готов выполнить обязательства и ждет князя Януша с друзьями, но не хочет принуждать княжну к невольному браку, пусть она сама выкажет свое желание, как ей Господь на сердце положит. Иероним Ходкевич уверял, что готов покончить со всей этой историей, и клялся, что не знает о воле княжны, и даже никогда не спрашивал ее об этом. Он предложил послам самим пойти и спросить у Софии о ее отношении к князю Янушу и готова ли она выйти за него замуж. Но послы отказались, заявив, что отправлены не к княжне, а к каштеляну.

Вернувшись, делегаты рассказали, что повсюду: наверху, в коридорах, строениях, кухнях, конюшнях – они видели вооруженных людей, готовых к бою. Когда посланники въезжали во двор, то у ворот и во дворе находились вооруженные воины на изготовке. Вся обстановка говорила о том, что в доме Ходкевичей приготовились к битве, но не к свадьбе.

С приближением вечера Радзивиллы вновь стали решать, как поступить. Высказывались различные предложения со стороны сенаторов и друзей. В конце концов, гетман Литовский сердечно всех поблагодарил, и, заботясь о спокойствии в отечестве, решил распустить свое войско. Но сам с сыном все же остался ждать, чтобы его в чем-либо не упрекнули Ходкевичи.

Уже на исходе дня Христофор Радзивилл препроводил разодетого Януша до места, где должна была состояться свадьба, дабы этим засвидетельствовать, что свои обязательства он выполнил.

Так, к величайшей радости княжны Софии этот день завершился без кровопролития.

Взаимные разбирательства между спорящими сторонами, однако, продолжались. Закончились они 8 июня 1600 года, когда, наконец, в трибунале стороны договорились о браке между Софией и Янушем. Свадьбу решили справить 1 октября 1600 года в резиденции Иеронима Ходкевича в замке Брест-Литовском. Кроме того, было принято решение о разделе имущества оставшегося от князей Слуцких. Княжне Софии и ее будущему мужу переходила основная часть наследства, а именно княжество Слуцкое. Каштелян виленский Иероним получал наследственные права на некоторое имущество в воеводствах Лубельском, Новогрудском, поветах Ошмянском, Гродненском и Мозырском. Княжество Копыльское и Тимковичи в Новогрудском воеводстве переходили в пожизненное владение Софии Мелецкой – бывшей супруги Яна-Симеона Олельковича – и ее второго мужа Яна Кароля Ходкевича. Кроме всего прочего было подтверждено, что Януш Радзивилл после женитьбы не будет принуждать княжну Софию к перемене вероисповедания.

1 октября в воскресный день в Бресте состоялась торжественная церемония бракосочетания Софии и Януша. Когда были улажены все формальности относительно вступления в наследственные права, молодожены уехали в Слуцк.

Показательно, что прибытие туда четы Радзивиллов сразу же отразилось на церковных делах. Сохранилось письмо униатского митрополита Ипатия Поцея к Николаю Радзивиллу Сиротке с жалобой на князя Януша, что тот под влиянием молодой жены выгнал из слуцкого Свято-Троицкого монастыря митрополичьего представителя и взял обитель под свое попечение, то есть отобрал ее у униатов.

Недолго, однако, молодоженам довелось побыть вместе. Вскоре князь Януш отправился в Лифляндию на войну со шведами. Вообще это был человек непоседливый, энергичный, даже авантюрный. Он получил хорошее образование, сначала в кальвинистских школах, затем в Страсбургском и Базельском университетах, много путешествовал по Германии, Чехии, Австрии, Венгрии, Франции. В 1603, 1605, 1606 годах князь Януш избирался послом на сеймы, где возглавлял кальвинистскую и православную группы депутатов, отстаивая религиозные и политические права некатоликов. Выступал против политики Сигизмунда III, стремившегося к ограничению прав некатолической части населения Речи Посполитой. В 1606–1607 годы Януш стал одним из руководителей шляхетского восстания (рокоша) против короля. Впоследствии он помирился с монархом, но участия в государственных делах больше не принимал.

В постоянном беспокойстве и тревоге за мужа святой Софии приходилось много времени проводить одной, самой управляться в княжестве. Вместе с тем юная княгиня направила свою любовь и попечение на сохранение и утверждение Православия в условиях возрастающего гнета со стороны католиков и униатов.

Святая София превратила принадлежавший ей Слуцк в твердыню Православной веры, твердыню – одну из немногочисленных в крае. Княгиня оказывала материальную и моральную поддержку духовенству и жителям города Слуцка, объединившимся в Преображенское братство. Ей были присущи щедрость и простота. По ныне существует живое предание, что княгиня пешком приходила в построенную на ее средства Покровскую церковь на Миргоре, куда в день Покрова Пресвятой Богородицы стекалось большое количество богомольцев из разных мест.

Еще в начале XX века в ризнице Слуцкого Свято-Троицкого монастыря хранилась фелонь из самотканой цельной и плотной серебряной парчи, с вышитыми по ней золотой канителью крестами в кругах. На фелони имелись крест и кустодия из кованого чистого серебра, вызолоченные, с гранатами посредине. Кто именно из князей Слуцких пожертвовал эту ризу, неизвестно. Но предание гласит, что такую же к ней епитрахиль собственноручно выткала София Юрьевна Олелько.

Кроме заботы о благолепии храмов и монастырей, княгиня София с мужем Янушем принимала живое участие в церковных делах. Она убедила супруга исходатайствовать у короля грамоту о запрещении в их владениях насильно принуждать православных к унии, чем обеспечила юридическую защиту конфессиональных интересов своих подданных.

Сохранился, например, документ, относительно церкви в селе Монастырь, над озером Жид, построенной князьями Слуцкими. Эту церковь издавна держал попович Тимофей Семенович, передав впоследствии Дмитрию Захаревскому. И вот, супруги София и Януш Радзивиллы удостоверившись, что тот поведения хорошего, утвердили эту церковь за Захоревским пожизненно с разрешением передать ее одному из сыновей, который окажется достойным священнического сана. Вместе с тем Захаревский, будучи православным, обязывался пребывать в послушании Патриарху Константинопольскому.

28 декабря 1611 года князь Януш по просьбе священника слуцкой Воскресенской церкви Петра Якововича дал этой церкви фольварок с принадлежавшими ему доходами как завещали князья Слуцкие. «И чтобы совершали в указанной церкви хвалу Богу, находясь в послушании протопопа нашего Слуцкого и в послушании и благословении святом отца Патриарха Константинопольского», – говорилось в документе.

Как видим, княгиня София с мужем старалась всячески поддержать Святое Православие в своих владениях.

Недолго, однако, судил Господь жить на земле благочестивой княгине. Слабое здоровье ее истаивало от многообразных забот и скорбей, которых пришлось ей испытать в жизни, несмотря на знатное положение, в избытке. Святой Софии довелось пережить сиротство, затвор, интриги, тревоги, душевную боль, смерть детей – оба ее ребенка умерли в младенчестве. А многого мы и не знаем… Но это были те скорби, которыми «надлежит нам войти в Царствие Божие» (Деян. 14, 22).

19 марта 1612 года в имении Омелево во время третьих родов Слуцкая княгиня София скончалась. Родившуюся дочь назвали Екатериной. Однако девочка-младенец ненамного пережила страдалицу мать и вскоре умерла, не прожив и суток.

Весь Слуцк оплакивал добрую свою госпожу и ее дитя.

В память о праведной жизни и благотворениях княгиню погребли в церкви слуцкого Свято-Троицкого монастыря. Тело ее почивало у стены правого придела в деревянном гробе, вставленном позже в металлический (цинковый). На внутренней стороне крышки цинкового гроба имелась надпись: «1612, марта 19, преставися благоверная София, ксенжна Слуцкая, Олельковна Юревичовна, Ольгердова племени, и положена бысть в Слуцку, в монастырю Святое Живоначальное Троицы». Сам гроб был накрыт дубовым колпаком-футляром, покрытым темно-малиновым сукном с гербом Олельковичей и надписью: «блажени плачущии, ибо тии утешатся». На футляре лежала фамильная икона Покрова Пресвятой Богородицы, к которой впоследствии и прикладывались богомольцы во время молитвы у гроба праведной княгини-заступницы, прося ее святых молитв.

Сохранился текст надписи на надгробной плите, поставленной Янушем Радзивиллом усопшей супруге: «От Знатных Слуцких и Копыльских князей Фамилия. София Олелькович. От Отца, Деда, Прадеда Георгия, Симеона Прапрадеда, Михаила в Слуцке и Копыле Князя, от Прадеда Прадеда Олелько, Владимира, Киевского Князя, Ягеллона Польского Короля Брата, Ольгерда Великого Княжества Литовского Князя, Внука, Гедимина Правнука, Витеня Праправнука, матери Варвары, из знатной Фамилии Кишек потомок Януш Радзивилл Князь на Биржах и Дубинках, в Слуцке и Копыле Верховный Подчаший Литовский… не без слез поставил».

Еще одну каменную плиту в память о супруге князь Януш поставил в Киево-Печерском монастыре. Соборный монах обители Афанасий (Кальнофойский) сохранил ее надпись:

«Софье Олельковичне, происходящей от знатных династий Литовских, из славнейшей фамилии князей Слуцких и Копыльских по отцу, деду, прадеду, от Георгия, от прадеда Симеона, от прапрадеда Михаила князей в Слуцке и Копыле... Киевского князя Владимира,... брата польского короля, внука Великого Литовского князя Гедимина и правнука Витена, урожденной из славной фамилии Кишек, Януш Радзивил князь в Слуцке и Копыле, Биржах и Дубенке, верховный подчаший великого князя Литовского, скорбящий супруг со слезами поставил супруге, славнейшей в свое время женщине по роду, красоте, а более добродетелям. Жила 25 лет, 10 месяцев, 8 дней.

Дочь Екатерина, пережившая ее 16 часами: сначала была зачата, потом терпела муки рождения, и, наконец, была уже на пороге вечности (tertio partui vicina).

Отошла 1612 года, Марта 19 дня».

Придворный поэт Радзивиллов Соломон Рысинский составил трогательную эпитафию княгине Софии, в которой мы находим еще один яркий штрих к ее духовному портрету:

«Грудой сокровищ пренебрегает и золотом ярким,

Тирской парчи одеяние ценное ей нипочем».

Из этих строк видно, что святая София пренебрегала земными благами, более устремляя духовный взор к Горнему по слову Спасителя: «где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6, 21).

В память о благочестивой супруге князь Януш продолжал поддерживать в Слуцких владениях горячо любимое ей Православие, подтверждая грамотами, завещанные княгиней Софией церковные традиции. В одной из грамот в частности говорилось: «…церкви и монастыри религии старорусской в имениях моих по-прежнему должны быть сохраняемы и потомки мои должны соблюдать, дабы не последовало в том никакой перемены».

В другой грамоте князь Януш писал, что церкви религии греко-российской с незапамятных времен построенные и арендованные в княжестве Слуцком и Копыльском, а так же его имениях Койдановском, Белицком, Заблудовском, Невельском, Себежском и других, всегда состояли под благословением восточного Константинопольского патриарха. При этом подчеркивал, что предки его религии этой неизменно покровительствовали и потому он своей грамотой утверждает: «чтобы церкви, архимандриты, игумены, монастыри и братства в княжестве Слуцком и других моих владениях на вечные времена неприкосновенно, без всякой перемены были сохраняемы в совершенной свободе своего богослужения… уния в эти церкви не должна вводиться никаким насильственным или измышленным способом; но да будет им позволено, для посвящения пресвитеров, относиться к владыкам их неуниатам, в Короне и Литве находящимся, а за недостатком их, ездить за границу без всякого препятствия и малейшего затруднения. Все это содержать, как сама обещала духовенству Слуцкому, так и приемников своих обязываю эту привилегию точно и неприкосновенно соблюдать».

Время показало, что деятельность святой Софии оставила неизгладимый след доброго материнского отношения к своему народу и родной Православной Церкви.

За праведную жизнь Господь прославил Свою избранницу нетлением мощей и чудотворениями от них. Постепенно среди жителей Слуцка начали распространяться известия о чудесах, совершавшихся у гроба Софии. В народе княгиня стала почитаться как блаженная, покровительница больных женщин, особенно рожениц. Со временем сложилась традиция, по которой благочестивые горожанки периодически делали между собой складчину и на собранные пожертвования готовили шелковое или атласное платье, в которое избранные женщины переодевали нетленное тело княгини. Очевидцев поражала его удивительная сохранность: оно имело цвет светло-желтого воска, зубы, нос, глаза, волосы, брови и ресницы были целы, глазные яблоки выпуклы. Переодевавшие тело женщины свидетельствовали, что оно даже сохраняло определенную мягкость. Мощи святой обычно были закрыты и показывались лишь избранным людям.

Посетивший в 1904 году Слуцк польский исследователь Юзеф Смолиньский, так описывает мощи святой: «Мелкие правильные черты лица сохранились почти нетронутые временем. Красивый удлиненный овал лица, нос прямой, чело правильной формы, лукообразное очертание уст, волосы светло-русые, даже глаза под веками выпуклые дают представление о известной красоте княжны Софии Олельковны. Прекрасные небольшие руки с длинными пальцами и изящными ногтями крестообразно сложены. Голова и руки воскового цвета настолько усохли, что производят впечатление, как будто принадлежат четырнадцати- или пятнадцатилетней девочке».

На протяжении веков Господь нередко являл многообразные чудеса от нетленных мощей святой Софии. Первые письменные свидетельства о некоторых из них оставил в начале XIX века учитель Слуцкой духовной семинарии иеромонах Маркиан. Записать чудеса его подвиг случай, произошедший с ним лично. В июле 1811 года у иеромонаха приключилась на большом пальце правой руки болезнь, называемая в народе «волос». Мучительный недуг не проходил в течение пяти недель, отчего отец Маркиан впал в бессонницу и не спал на протяжении девяти суток. Несчастный приложил массу усилий, чтобы излечиться. В марте 1815 года болезнь проявилась вновь, только уже на указательном пальце. Зная из прежнего опыта насколько мучителен недуг, иеромонах Маркиан начал рыдать и с мольбой обратился к Господу, прося исцеления. Во время молитвы ему пришел помысел попросить о помощи прославленную нетлением блаженную Слуцкую княгиню Софию, почивавшую в Свято-Троицком монастыре. Движимый этой мыслью, он начал молиться с сокрушением сердца и слезами: «Благоверная Слуцкая княгиня София, здесь у нас почивающая, молю тя усердно, исцели зело страждущий перст мой молитвою твоею, яже к Богу: и аще исцелиши мя, то чрез сие уразумею, яко ты обрела еси благодать у Бога; и живеши в жилищи избранных Божиих». После такой молитвы, изливаемой из глубины сердца, болезнь прошла, и через несколько дней палец совершенно исцелился. Об этом по христианской совести иеромонах Маркиан и решил объявить всем для прославления имени Божия, и угодницы Его благоверной княгини Софии.

Приписывает семинарский учитель небесному заступничеству святой и ограждение жителей Слуцка от бедствий во время Наполеоновского нашествия. В конце июня 1812 года, ожидая приближения к городу неприятельских войск, за Свято-Троицким монастырем развернулись готовившиеся к сражению с французами части армии Багратиона. Военные советовали монахам для безопасности уйти из монастыря. Узнав об этом, жители города заволновались, полагая, что чернецы могут унести с собой мощи княгини Софии. Они стали просить, чтобы монахи не забирали тело блаженной, как ее именовали, ссылаясь на то, что княгиня якобы перед смертью изрекла, что если тело ее во время появления какого-либо бедствия обнесут возле Слуцка, то бедствие отступит, и никто из жителей не пострадает. Едва успели горожане совершить крестный ход с мощами святой Софии, как Слуцк наводнила французская армия. И хотя война есть война, в городе, действительно, за время хозяйничанья неприятельских солдат ни одного убийства или грабежа не случилось. Лишь в Свято-Троицком монастыре французы забрали все съестные припасы, что Маркиан считал наказанием за то, что настоятель монастыря не позволил обнести мощи святой Софии вокруг обители.

Это был не единственный случай, когда горожане всем миром прибегали к заступничеству блаженной Софии. В 1848 году в Слуцке начала свирепствовать холера, унося жизни горожан. Тогда жители вновь решили искать помощи у своей неизменной покровительницы-княгини. По их просьбе власти разрешили пронести через город в двух направлениях, крест-накрест, мощи блаженной. Во время крестного хода с нетленным телом святой Софии в четырех противоположных концах города были сделаны остановки и отслужены молебны. В местах остановок (Тройчаны, Остров, Выгода и Кладбищенская улица) поставили памятные кресты с соответствующими надписями. Вскоре после крестного хода эпидемия холеры в Слуцке и его окрестностях прекратилась.

А вот дошедшие до нас частные случаи помощи Божией по молитвам к святой Софии. 11-летний крестьянский мальчик деревни Михейки Самуил Шилович после удара молнии в течение четырех лет находился в совершенном «расслаблении». Никакая врачебная помощь не помогала. Поскольку мальчик не мог самостоятельно двигаться, односельчане признавали его уже «нежильцом на свете» и говорили родителям: «Ничего не будет с вашего Самуся». Но случилось чудо! К отчаявшейся матери во сне явилась святая София и повелела привезти больного мальчика в Троицкий монастырь к ее гробнице. Так родители и поступили. Когда они подошли к мощам, Самуил опустил в гробницу серебряный рубль, в котором, возможно, заключались все сбережения бедной крестьянской семьи. Во время начавшегося колокольного звона мальчик получил полное исцеление и, к удивлению всех, совершенно здоровый пошел домой пешком.

Слуцкая мещанка Ольга Барановская, находясь на службе в имении Некраши, ослепла, обварив глаза паром из котла. В течение 12 лет она ходила с поводырем по деревням, собирая милостыню. В своем несчастном положении женщина часто в молитвах просила себе смерти. Но вот как-то во сне ей явилась в короне и порфире Божия Матерь и сказала: «Иди в Слуцкий монастырь и там, у гробницы святой Софии, получишь исцеление». По пути в Слуцк Ольга собрала деньги на свечу, которую поставила у гробницы и там же прозрела. Счастливая женщина дала обет до конца жизни ходить по святым местам и никогда не употреблять в пищу мясо. В течение 18 лет после исцеления она трижды побывала в Иерусалиме, где жила по полгода и долее, посетила немало других святых мест. На лице у нее, особенно вокруг глаз, отчетливо были видны следы от ожога. В благодарность за чудесное исцеление Барановская на собранные пожертвования приобрела в Слуцкий монастырь ценную икону Божией Матери Почаевской в виде звезды.

В 1912 году в слуцком Свято-Троицком монастыре торжественно отметили 300-летие со дня преставления блаженной княгини Софии. К юбилею настоятель обители архимандрит Афанасий (Вечерко) впервые составил небольшое жизнеописание святой. В воскресенье 18 марта, в праздник Входа Господня в Иерусалим, со всех слуцких церквей после литургий пришли крестные ходы в Свято-Троицкий монастырь, где собравшиеся соборно совершили панихиду по блаженной Софии княгине Слуцкой.

Суровые времена и тяжкие испытания наступили для Церкви с приходом Советской власти. Безбожники закрывали и разрушали храмы, ругались над народными святынями, преследовали верующих. Не обошли гонения стороной и православный Слуцк. В 1925 году власти упразднили Свято-Троицкий монастырь, разрешив лишь совершать богослужения в монастырской Троицкой церкви. На территории обители разместились воинские части. 20 января 1930 года Центральная комиссия по отделению Церкви от государства приняла решение изъять Троицкий храм из пользования верующих, а находящиеся в нем мощи, после освидетельствования специальной комиссией, передать в Центральный Белорусский музей в Минске. 21 февраля комиссия в присутствии Слуцкого епископа Николая (Шеметилло) «совершила осмотр» мощей святой Софии. Рака была вскрыта и составлен протокол осмотра с приложением заключения и фотографий. Комиссия признавала отсутствие специального бальзамирования тела, а нетление представила «типичным примером натуральной мумификации». После этого мощи святой княгини доставили в Минск, передав в анатомический музей Медицинского факультета Белорусского государственного университета.

В начале войны здание Медицинского факультета оказалось частично разрушено авиабомбой. Когда немецкие солдаты при осмотре руин обнаружили мощи, то обратились в ближайшую церковь, предложив забрать святыню. Две женщины перенесли мощи святой Софии в храм и спросили у священнослужителя, которым оказался архимандрит Серафим (Шахмуть), как с ними поступить. Отец Серафим посоветовал отнести святые мощи домой и спрятать до лучших времен. Так и поступили. А через несколько дней в храм пришли немецкие солдаты и попросили вернуть им нетленные мощи, но ничего уже не добились.

До конца войны мощи святой Софии хранились в подвале у одной из женщин. Когда появилась возможность, их перенесли в Свято-Духов собор, где они находились в Варваринском приделе. В 1970-е годы мастера Фомины соорудили для них красивую резную раку. Сейчас нетленное тело святой Софии Слуцкой почивает в северном приделе Свято-Духова кафедрального собора, в честь Минской чудотворной иконы Божией Матери. Там все желающие имеют возможность поклониться мощам святой и молитвенно обратиться к ней.

3 апреля 1984 года, согласно рапорту Высокопреосвященного Филарета, митрополита Минского и Белорусского по благословению Патриарха Пимена, святая праведная София Слуцкая была включена в Собор Белорусских Святых. Так Промыслом Божиим святая София сделалась покровительницей не только Слуцкой земли, но и всей Беларуси.

Святая праведная мати наша Софие, моли Бога о нас!

#sv_prav_sofia_slutskaya

Автор-составитель священник Гордей Щеглов

sluck-eparchiya.by

София Слуцкая

София Слуцкая – княгиня Великого княжества Литовского, канонизированная православной церковью.

Настоящее имя её – София Юрьевна Олелькович-Радзивилл. Она была последней представительницей рода Олельковичей-Слуцких и женой известного польского дворянина Януша Радзивилла.

Начиная с середины XIX века образ Софии Слуцкой подвергся сильной мифологизации со стороны церковных служителей, которые видели в ней лишь заступницу православия в Великом княжестве Литовском; в связи с этим другие, более «земные» стороны биографии княгини стали замалчиваться и не брались в расчёт.

Биография

Годы жизни Софии Олелькович-Радзивилл – 1585–1612. Была она потомком великого князя Ольгерда – прославленного литовского правителя, при котором границы страны были существенно расширены.

София была единственной дочерью слуцкого князя Юрия. Сведений о её крещении не сохранилось. Есть предположение, что она была крещена духовником семьи Слуцких – священником Малофеем Стефановичем, настоятелем храма святой Варвары в Слуцке.

Следовательно, крестить её могли либо в детинце (городском замке, кремле) города, либо в самом храме святой Варвары. Но это только предположения, поскольку о вероисповедании самой Софии точных сведений не сохранилось.

Девушка очень рано осиротела, в связи с чем воспитывалась родственниками. Однако она стала наследницей богатого достояния своего отца и двух дядей – Александра и Яна-Симеона.

Естественно, что к самой богатой невесте польского государства (а София стала именно таковой) начали свататься знатные женихи. А поскольку София была ещё малолетним ребёнком, над ней взяли опекунство известные деятели литовского княжества.

Последний опекун, Юрий Ходкевич, согласился выдать её замуж за князя Януша Радзивилла, поскольку находился у его рода в долгу. Договор был заключён в 1594 году, а дату свадьбы назначили на 1600 год, когда София достигнет совершеннолетия (15 лет). Однако в то время между Ходкевичами и Радзивиллами усиливался конфликт по поводу имения Копысь, а также других земель.

Два этих богатейших польско-литовских рода собирались начать войну, в которую было бы втянуто всё общество обеих стран. София пыталась своими речами примирить врагов; естественно, с большим вниманием она относилась к Ходкевичам, потому что состояла с ними в более близком родстве и потому что их репутация была менее прочной.

 

икона Софии Слуцкой фото

На брак же с Янушем Радзивилом она не соглашалась, напоминая о своём некотором родстве с ним и о том, что Януш был «еретиком» - протестантом-кальвинистом. Когда же конфликт достиг апогея и в Вильне появились войска противоборствующих сторон, Софии удалось окончательно примирить их. Великая бойня, которую со страхом ждали литовцы, не состоялась.

Помимо прочего, София внезапно дала своё согласие на брак с Янушем, в связи с чем конфликт Ходкевичей и Радзивиллов был полностью исчерпан. В дальнейшем оба семейства решали свои проблемы только с помощью мирных переговоров.

Вероисповедание

София Слуцкая активно занималась благотворительностью и покровительствовала православным церквям и монастырям. Благодаря её заступничеству Слуцк остался единственным православным городом в Великом княжестве Литовском, не затронутым униатским движением. Из-за этого она и почитается православной церковью как святая.

Однако вероисповедание самой Софии – вопрос спорный. На это есть две версии:

 • Княгиня была всё-таки православной. В качестве доказательства приводится письмо Януша Радзивилла папе римскому, в котором он просил разрешения на брак с представительницей «восточной веры». Однако письмо большинством историков считается поддельным, поскольку Януш к тому времени уже окончательно стал кальвинистом.
 • Княгиня София была католичкой. Доказательств этой версии значительно больше. Об этом она сама заявляла на суде в 1600 году, объясняя своё нежелание выходить замуж за Януша: она назвала себя католичкой, а Януша – протестантом. Об этом есть соответствующая запись в документе. Кроме того, Кшиштоф Радзивилл-«Перун», родственник Януша, гарантировал княгине, что супруг не будет принуждать её к принятию протестантизма и обязуется содержать для неё католического священника. Ещё один документ регламентировал брачный обряд, и в нём сообщалось, что венчание пройдёт по католическому обряду.

Page 2

Дипак Чопра – американский врач и писатель, по происхождению индиец.

Основные его работы посвящены восточной мистике, «духовности» и нетрадиционной медицине.

Биография

Родился Дипак Чопра 22.10.1946г в Нью-Дели – столичном округе большого Дели. Там же получил образование.

Кришна, отец Дипака, работал кардиологом и священником, а также служил в Британской армии.

Известно, что дед Дипака практиковал Аюрведу – традиционную индуистскую медицину. Так что во многом на мировоззрение Чопры, соединяющее традиционную западную медицину и восточные системы, повлияла семья.

В конце 60-х годов Чопра вместе с женой переезжает в США.

Критика

Отношение научных кругов к такой фигуре, как Дипак Чопра, чаще всего безразличное или отрицательное. Его методы лечения неэффективны или вовсе шарлатанские.

Однако популярность книг Дипака Чопры только растёт, причиной чему – интерес малообразованной публики к восточной мистике и эзотерике и недоступность качественного медицинского обслуживания.

Семь духовных законов успеха

«Семь духовных законов успеха» - одна из самых известных книг Дипака Чопры. Это пример бесполезного и откровенно шарлатанского сочинения, написанного доступным для обывателя языком и содержащего смесь общеизвестных истин, выдаваемых за фундаментальные законы мироздания, и пропаганды абсолютной покорности обстоятельствам.

Это религиозное мракобесие, облечённое в форму научно-популярной психологии. Что же проповедует Чопра?

 • Закон кармы, принцип «наименьшего усилия», принцип недеяния – известные догмы индуизма и родственных ему религиозных концепций. Отсюда – непротивление злу, принятие мира таким, какой он есть.
 • Некритическое мышление. По мнению Чопака, ключ к успеху кроется в том, чтобы ни о чём не судить, не рассуждать, а также не производить никаких действий, направленных на преобразование окружающего мира.
 • Отсутствие необходимости трудиться, работать над собой, учиться, планировать свою деятельность и вообще как-либо себя реализовывать.
 • Закон дхармы: настоящий успех наступает, когда его таланты удовлетворяют его потребности. Это достаточно здравое положение индуизма, однако для западного человека это не более чем избитая истина, понятная даже ребёнку и не содержащая конкретного руководства к действию. Как этот закон согласуется с отрицанием упорного труда, изменения себя и мира и отсутствием всякого мышления – непонятно.

Название книги направлено на привлечение огромного количества читателей, жаждущих добиться успеха в какой-либо сфере. Однако содержание её даёт понять, что под «успехом» Чопра понимает совсем не то, что думают купившие книгу читатели. Может, кому-то жизнь по советам Чопры и поможет добиться успеха, но лишь тем, кто разочаровался в активной жизненной позиции или вообще никогда её не занимал.

Проиллюстрировать учение Дипака можно таким примером. На вопрос: «Как мне, талантливому и высококлассному специалисту-производственнику, найти работу в бедной сырьевой стране?», Дипак уверенно отвечает: «А ты не ищи работу, - просто улыбайся и нюхай цветочки, и будет тебе счастье».

Page 3

Загрузка. Пожалуйста, подождите...

» » Личности Новая история

Зина Портнова герой ВОВ   В годы Второй мировой войны, как и Великой Отечественной, многие молодые люди становились героями. Они шли в партизаны или на фронт, чтобы защищать Родину от немцев.   В Ленинграде в годы блокады и оккупации действовало партизанское подполье, членом которого

Ференц Лист выдающийся венгерский музыкант, известен как один из известнейших музыкальных романтиков, заложивших основы целой школы в музыке, называемой Веймарской.   Автор многих музыкальных произведений, дирижер, педагог. Его исполнительская виртуозность является ориентиром для исполнителей

Уильям Джеймс – известный американский психолог, которого называют основателем преобладающего в современной культуре философского течения – прагматизма.   Многие называют Джеймса отцом современной психологической науки. Он стал единственным с Соединенных Штатах психологом, который был

Джон Уотсон – один из ключевых фигур американской психологии в двадцатом веке, который стал основателем популярного и ныне психологического течения под названием бихевиоризм.  

Адмирал Николай Герасимович Кузнецов, посвятивший всю жизнь военно-морскому флоту Советского Союза и России, известно далеко за пределами Родины. Его карьера на флоте, дипломатическая деятельность вошла в учебники по военному искусству.   Начало военной карьеры   11 июля 1904 г. в селе

Голда Меир политический и государственный деятель.   Создание израильского государства невозможно представить себе без непосредственного участия такой личности, как Голда Меир.   Биография   Голда родилась в Киеве 3 мая 1898 года.  

Марат Казей - юный герой Великой Отечественной войны.     Отдавая дань памяти Великой войне 1941-1945г, мы все чаще называем имена маленьких героев-антифашистов.   Один из таких, Марат Казей, посмертно получил звание героя Советского Союза. Чем же этот подросток снискал себе такую

Шапошников Борис Михайлович – известный маршал и военачальник Советского Союза, которого уважал И. Сталин.   Биография маршала Шапошникова Бориса имеет очень много интересных моментов, связанных со службой и отношениями с Иосифом Сталиным.   В отличие от других маршалов СССР, не имел

Федор Толбухин - офицер армии Российской империи и Маршал Советского Союза.   Принимал участие в нескольких войнах, в том числе в Первой и Второй мировых войнах, гражданской, Великой отечественной.   Федор Толбухин широко известен за пределами стран бывшего Советского Союза, поскольку

Зоя Космодемьянская – первая девушка в СССР, которая удостоилась самый высокой государственной награды – Герой Советского Союза, за свои весомые заслуги перед Родиной.   Кроме того, Зоя, которая пожертвовала собой ради будущего страны и народа, стала одним из символов Красной Армии. Некоторые

Столицы стран Мира

 • Украина  
 • Белоруссия  
 • Италия  
 • Великобритания  
 • Франция  

Это интересно

История Оружия

2mir-istorii.ru


Смотрите также
MnogoStatusov.RU


Поделиться с ДрузьямиЕсли тебе понравились статусы жми кнопки
НравитсяПопулярные статусы

Популярные статусы

{topusers1}
«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031